Przedszkole Publiczne w Suszcu

 

Nawigacja

REKRUTACJA

Rekrutacja dzieci do nowych oddziałów przy ul. Wyzwolenia 2

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2014/2015                                                                                                          

Szanowni Rodzice!

 

REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

Aneks do uzgodnienia z dnia 25.02.2014r. dotyczącego naboru dzieci do przedszkola.

Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Publicznego w Suszcu.

 

 

 

 

 

Od roku szkolnego 2014/2015

obowiązują nowe zasady przyjęć dzieci do przedszkola.

  • Zasady przyjmowania do przedszkola zawarte zostały w Uzgodnieniu z Wójtem Gminy Suszec i Zarządzeniach Dyrektora Przedszkola Publicznego w Suszcu zgodnie z nowelizacją Ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2014r. poz.7).

 

  • Rekrutacja dotyczy tylko tych dzieci, które nie uczęszczają do przedszkolaw bieżącym roku szkolnym - Rodzice tych dzieci pobierają Wniosek i stosowne oświadczenia

 

  • Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola pobierają deklaracje  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szk. 2014/2015 i składają w ciągu 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego tj. 07.03.2014r. -14.03.2014r.

 

Od dnia 03 marca – 28 marca 2014-  wydawanie wniosków wraz z załącznikami.

Od dnia 17 marca – 28 marca 2014-  składanie wniosków wraz z załącznikami.

 

1) Uzgodnienie z Wójtem Gminy Suszec

 

    Suszec, 25.02.2014 r.

UZGODNIENIE

 

             Zgodnie z  art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 7)

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Suszcu  - Pani Róża Dubiel  oraz

Wójt Gminy Suszec  - Pan Marian Pawlas

dokonują następujących uzgodnień dotyczących naboru dzieci do Przedszkola Publicznego w Suszcu i oddziałów zamiejscowych przy ul. Wyzwolenia 2 w ramach projektu POKL „Nowe oddziały Przedszkola w Suszcu” Nr POKL.09.01.01.-24-069/12 na rok szkolny 2014/2015:

1. W zakresie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz odpowiadającej im liczby punktów uzgodniono, co  następuje: 

1)  dzieci 5 - letnie                                                                                                     -  120  pkt

2)  dziecko obojga pracujących rodziców lub studiujących rodziców               -    50  pkt

3)  dziecko jednego z rodziców pracujących lub studiujących                           -    40  pkt

4) pobyt  dziecka powyżej podstawy programowej wychowania przedszkolnego

a)  1 godzina                                                                                                 -   30  pkt

b)  2 godziny                                                                                                 -   32  pkt

c)  3 godziny                                                                                                 -    34  pkt    

d)  4 godziny                                                                                                -    36  pkt 

e)   5 godzin                                                                                                  -    38  pkt

5)  korzystanie przez rodziców dziecka z pomocy GOPS                                     

      w ciągu ostatnich 6 – miesięcy przed dniem złożenia wniosku                     -   20  pkt

6)  kontynuacja edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo dziecka ubiegającego

     się o przyjęcie do przedszkola                                                                           -   10  pkt

 

Za rodziców pracujących uważa się również tych rodziców/rodzica dziecka, prowadzących/prowadzącego  gospodarstwo rolne lub działalność rolniczą, w rozumieniu art. 2  ustawy  z dnia 15 listopada 1985 r.  o podatku  rolnym (Dz. U. z 2013r.  poz.1381).

2.  W zakresie terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego uzgodniono, co następuje:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosku wraz z załącznikami

od 17.03. do  28.03.2014 r.

Od 5.06. 2014 r.  do 10.06.2014 r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych

Do  07.04.2014 r.

do godz. 15.00.

Do 30.06.2014 r. do godz. 15.00.

3.

Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

od  08.04. do 16.04.2014 r. do godz. 15.00.

 

4.

Podanie do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

od  23.04  do  25.04.2014 r. do godz. 15.00.

Do 5.07.2014 r. do godz. 15.00.

 

  3. Uzgodnienie niniejsze sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

                                                                              Podpisy:

Suszec, dnia 25 lutego 2014 r.

 DYREKTOR PRZEDSZKOLA                                                                WÓJT GMINY SUSZEC

 …………………………………………………                                       ………………………………………..

 

2) Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Publicznego w Suszcu-TERMINY REKRUTACJI

 

Zarządzenie nr PP/07/03/2014

Dyrektora Przedszkola Publicznego w Suszcu

 z dnia 3 marca 2014 roku.

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów zamiejscowych Przedszkola Publicznego w Suszcu na rok szkolny  2014/2015.

 

Na podstawie art.6 ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz.7),  po dokonaniu  uzgodnień  z Wójtem  Gminy Suszec z dnia 25 lutego 2014 r. Dyrektor Przedszkola Publicznego w Suszcu zarządza, co następuje:

 

§ 1

Określa się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego  na rok szkolny 2014/2015:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosku wraz z załącznikami

od 17.03. do  28.03. 2014r.

od 5.06.2014r. do 10.06.2014r.

 

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych

do  07.04. 2014r.

do godz. 15.00.

do 30.06.2014r. do godz. 15.00.

3.

Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

od  08.04. do 16.04.2014r. do godz. 15.00.

 

4.

Podanie do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

od  23.04  do  25.04. 2014r. do godz. 15.00.

do 5.07.2014r. do godz. 15.00.

 

§ 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  oraz       przez umieszczenie  na stronie internetowej przedszkola/ zespołu szkolno- przedszkolnego/ szkoły podstawowej.

§3

  Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu  Komisji Rekrutacyjnej.

 

3) Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Publicznego w Suszcu- KRYTERIA REKRUTACJI

 

Zarządzenie nr PP/09/03/2014

Dyrektora Przedszkola Publicznego w Suszcu

 z dnia 3 marca  2014 roku.

w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów za kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów zamiejscowych Przedszkola Publicznego w Suszcu na rok szkolny  2014/2015.

Na podstawie art.6 ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz.7), po  uzgodnieniu z Wójtem  Gminy Suszec  z dnia 25.02.2014 r., Dyrektor Przedszkola Publicznego w Suszcu zarządza, co następuje:

§ 1

Określa się następujące kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015 oraz odpowiadające im liczby punktów:

1)  dzieci 5- letnie                                                                                                      -  120  pkt;

 2)  dziecko obojga pracujących rodziców lub studiujących rodziców                     -    50  pkt

3)  dziecko jednego z rodziców pracujących lub studiujących                                  -    40  pkt

4) pobyt  dziecka powyżej podstawy programowej wychowania przedszkolnego

a)  1 godzina                                                                                                    -   30  pkt

b)  2 godziny                                                                                                    -   32  pkt

c)  3 godziny                                                                                                    -    34  pkt    

d)  4 godziny                                                                                                    -    36  pkt 

e)   5 godzin                                                                                                     -    38  pkt

5)  korzystanie przez rodziców dziecka z pomocy GOPS                                              -   20  pkt

      w ciągu ostatnich 6 – miesięcy przed dniem złożenia wniosku

6)  kontynuacja edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo dziecka ubiegającego

     się o przyjęcie do przedszkola                                                                                   -   10  pkt

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  oraz przez umieszczenie na stronie internetowej placówki.

§3

 Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

 

DRUKI DO POBRANIA DO PRZEDSZKOLA W SUSZCU PRZY UL. WYZWOLENIA 2:

1)  Wniosek o przyjecie dziecka

wniosek_2014__NOP-_do_pobrania.doc

 

2) Oświadczenia

a)oswiadczenie obojga rodziców pracujacych

oswiadczenie_rodzice_pracujacy_NOP.doc

 

b) oświadczenie jeden rodzic pracujacy

jeden_rodzic__pracujacy_NOP(1).doc

 

c) oświadczenie obojga rodziców studiujących w systemie dziennym

OSWIADCZENIE_OBYDWOJE_RODZICE_STUDIUJaCY_NOP.doc

 

d) oświadczenie jeden z rodziców studiuje w sytemie dziennym

OSWIADCZENIE__JEDEN_RODZIC_STUDIUJaCY_NOP.doc

 

e) oświadczenie -rodzina wielodzietna

OSWIADCZENIE_WIELODZIETNOSC_nop.doc

 

f) oswiadczenie samotne wychowywanie

OSWIADCZENIE_SAMOTNE_WYCHOWYWANIE_NOP.doc

 

g) oświadczenia korzystanie z GOPS

oswiadczenie__GOPS_NOP.doc

 

DEKLARACJA KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015:

1) Deklaracja_Unia.doc