Przedszkole Publiczne w Suszcu

 

Nawigacja

Rekrutacja 2017/2018

Język angielski

Język angielski w przedszkolu

 

 

Język angielski w naszym przedszkolu

 

 

Wiek przedszkolny jest niezwykle ważnym czasem, w którym dzieci nabierają nowych doświadczeń językowych poprzez powtarzanie i zapamiętywanie w sposób mechaniczny sposobu mówienia w języku obcym oraz rytmu języka.

Nowa podstawa programowa podkreśla, że kontakt dziecka z językiem obcym na etapie przedszkola ma przede wszystkim ukształtować w nim pozytywną podstawę wobec uczenia się języków obcych w ogóle na etapie późniejszej edukacji. 

 

Małe dzieci są bardzo entuzjastyczne, ale nie są w stanie skoncentrować swojej uwagi przez dłuższy czas, dlatego nasze zajęcia są urozmaicone i bardzo dynamiczne.

Angielskie rytmiczne piosenki, krótkie rymowanki z użyciem żywej gestykulacji przy muzyce stymulują dziecko i rozwijają zdolności zapamiętywania słownictwa oraz utrwalania całych wyrażeń.

 

 

W nauczaniu występują trzy kluczowe terminy:

 

Świadomość językowa (ang. language awareness; franc. conscience linguistique lub sensibilisation linguistique)

Świadomość językowa ujawnia się w grach i zabawach językowych, np. w zabawach wykorzystujących porównywanie słów, podobieństwa między słowami, tworzenie rymów, czy w zabawach transformacyjnych, np. z przestawianiem sylab czy głosek. Świadomość ta ulega zmianom, rozwija się w wyniku nowych doświadczeń dziecka

 

Wrażliwość kulturowa to bycie świadomym, że istnieją różnice i podobieństwa kulturowe i że wpływają one na nasze wartości, uczenie się i zachowanie. Jej posiadanie pozwala komunikującym się w różnych językach lepiej zrozumieć zróżnicowanie kulturowe nie tylko w obrębie pary kultur, ale także w szerszym kontekście kulturowym.

 

Motywacja do nauki języków obcych. Motywacja to ogół motywów występujących aktualnie u danej jednostki (…). Motywacja wewnętrzna pobudza do działania, które ma wartość samo w sobie; jej przykładem jest zainteresowanie lub zamiłowanie do czegoś. Motywacja zewnętrzna stwarza zachętę do działania, które jest w jakiś sposób nagradzane lub które pozwala uniknąć kary; w szkole takiej motywacji sprzyja system nagród i kar.

 

 

Kilka wybranych ćwiczeń, które mogą stać się inspiracją:

 

1. Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową (zapamiętywanie kolejności, znaków):

a. Nauczyciel pokazuje i nazywa trzy obrazki. Dzieci układają swoje obrazki w kolejności, powtarzają za nauczycielem nazwy.

b. Nauczyciel czyta ilustrowaną historyjkę, dzieci mają za zadanie ułożyć w kolejności ilustracje.

2. Ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową (zapamiętywanie kolejności dźwięków, wyrazów):

a. Nauczyciel przedstawia sekwencję dźwięków, np. tych, które wydają zwierzęta – dzieci powtarzają je.

b. Nauczyciel podaje sylaby do powtórzenia – dzieci powtarzają je chórem, a potem indywidualnie.

c. Nauczyciel podaje 2-3 proste polecenia do wykonania. Dzieci je wykonują w kolejności (trudność zadania musi być dopasowana do wieku i możliwości dzieci).

d. Ćwiczenia językowo-muzyczne, np. wyklaskiwanie wyliczanek, piosenek, wystukiwanie rytmu piosenek, recytowanie wyliczanek w różnym tempie, z różną dynamiką.

3. Ćwiczenia rozwijające percepcję ruchową (wykonywanie sekwencji ruchów):

a. Dzieci uczą się wyliczanki z przyporządkowanymi do niej ruchami.

Nauczyciel mówi wyliczankę i pokazuje ruchy do tekstu.

Nauczyciel mówi wyliczankę i pokazuje ruchy, w połowie wyliczanki przestaje je pokazywać i dzieci kontynuują wykonywanie gestów samodzielnie.

Nauczyciel mówi wyliczankę i pokazuje ruchy, lecz kilkakrotnie zatrzymuje się w trakcie recytacji.

Dzieci wykonują brakujący ruch.

b. Poruszanie marionetką „mówiącą” w języku obcym.

c. Poruszanie kukiełkami w teatrzyku.

4. Ćwiczenia porządkowania świata od lewej do prawej (por. Cieszyńska 2001):

a. Układanie historyjki obrazkowej.

b. Układanie przedmiotów/obrazków.

 

 

 

 

Bawię się, więc jestem

 

 Od dawna mówi się o roli zabawy w nauczaniu języków obcych.

Zabawa jest dla dziecka tym, czym dla dorosłego jest praca.

Niby to świat wyobraźni, a dzieci uczestniczące w zabawie zanurzone są w nim bezgranicznie. 

 

Zabawa ma ogromny potencjał edukacyjny, ponieważ w jej trakcie:

 

- dziecko nie boi się porażki i nie podlega ocenie dorosłego „sędziego”, wie, że nawet jeśli mu się coś nie uda,

nie poniesie żadnej kary, nie boi się więc i angażuje w zabawę;

- dziecko stawia czoła wyzwaniu i próbuje zrobić coś, czego nie umie, lub czego jeszcze nie próbowało;

gdy to opanuje, przechodzi na następny poziom trudności;

- dziecko szlifuje nabywane umiejętności, powtarzając je i ćwicząc, dopóki ich nie opanuje. Nie znaczy to jednak, że za każdym razem robi dokładnie to samo – wręcz przeciwnie, dzieci często doskonalą swoje umiejętności,

modyfikując wykonywane czynności.

 

Jakie warunki powinniśmy zapewnić,

by umożliwić swobodną zabawę na zajęciach z języka obcego?

 

- pozwalajmy dzieciom wybierać to, w co chcą się bawić: jeśli po raz kolejny chcą odtworzyć tę samą historyjkę (group storytelling), bawić się w sklep czy grać w bingo obrazkowe, pozwólmy im na to – warto raz na jakiś czas

- nie oceniajmy dzieci w trakcie zabawy i nie nagradzajmy ich za udział w niej czy za dobrze odegraną scenkę. Ocenę można postawić za wykonaną pracę

- nie poprawiajmy błędów językowych w trakcie swobodnej zabawy – to też element oceny. Warto zapamiętywać, z czym dzieci sobie nie radzą, i wracać do tego po skończonej zabawie.

- pozwólmy dzieciom puścić wodze fantazji: jeśli bawią się w sklep i ktoś chce kupić konia w sklepie ze zwierzętami domowymi

- pozwólmy dzieciom na modyfikacje zabaw, które już znają

 

Zabawy ruchowe:

 

- dyktowanie w ciemno: dzieci mają zamknięte oczy, a nauczyciel mówi w języku obcym, co dzieci mają narysować;

- rysowanie w powietrzu: dzieci w parach rysują w powietrzu przedmioty i nawzajem zgadują, co narysował/narysowała ich kolega/koleżanka;

- ruchowy dryl: dzieci powtarzają nazwy, na przykład różnych potraw, oraz dodatkowo muszą zareagować ruchem: klasnąć/ wstać/podskoczyć, jeśli lubią daną potrawę, lub podnieść ręce do góry/usiąść/obrócić się,

jeśli czegoś nie lubią;

- grupowe opowiadanie historyjki (group storytellling): dzieci wraz z nauczycielem odtwarzają opowiadaną opowieść

 

Zabawy tematyczne/fikcyjnewszystkie zabawy, w których dzieci naśladują dorosłych w typowych czynnościach życia codziennego: zabawa w sklep, w lekarza, w dom – w zależności od tego, jaki materiał językowy ćwiczymy, np.:

 

- zabawa w sklep: dzieci odgrywają role sprzedawców i kupujących

- zabawa w lekarza: dzieci pracują w parach: dziecko, które jest chore, przychodzi do lekarza i musi pokazać, co mu dolega, „lekarz” musi zgadnąć, jaki to jest problem;

- zabawa w dom: dzieci pracują w grupach, każde przy innym stoliku 

 

 

Kompetencje nauczyciela języka obcego w przedszkolu

 

Nauczyciel, wzorując się na dobrym rodzicu/opiekunie dziecka, będzie doceniał wszystkie dzieci, pomagał im odkrywać, badać i poznawać rzeczywistość językowo-kulturową, pielęgnował w nich otwartość i zdolność nawiązywania kontaktów

oraz akceptował, lubił i doceniał różne ich talenty.

Słów kilka o kompetencjach wychowawczych

 

Raz jeszcze warto podkreślić, że nauczyciel przedszkolaków powinien rozwijać swe kompetencje wychowawcze w sposób zbliżony do parentalnych. Oznacza to konieczność zadbania na zajęciach językowych o atmosferę spokoju i bezpieczeństwa, w której dziecko, bez względu na okoliczności, może liczyć na akceptację i wsparcie.

Trzeba zagwarantować dziecku prawo do wyrażania sprzeciwu czy też niezadowolenia, bez ryzyka odrzucenia ze strony nauczyciela. Warto pokierować dziećmi w taki sposób, żeby, z jednej strony, czuły akceptację i wsparcie,

z drugiej zaś trzymały się jasno zdefiniowanych granic.

  

Kompetencje emocjonalne nauczyciela,

czyli jak moja pani od angielskiego radzi sobie w określonych sytuacjach

 

Realizacja potrzeb dzieci młodszych, warunkująca skuteczne nauczanie języka obcego i otwarcie na doświadczenia interkulturowe, musi być wsparta równie wysokim poziomem kompetencji emocjonalnych nauczyciela- wyrażony poprzez empatię, entuzjazm, umiejętność przebaczania, optymizm (rozumiany jako pogoda ducha, wesołość, radość, a więc owo lubię, gdy moja pani się uśmiecha), władzę wychowawczą, budowanie relacji interpersonalnych, pewność siebie (rozumianą jako zaleta), sprawiedliwość społeczną, zaufanie).

 

Kompetencje glottodydaktyczne - moja pani mówi super po angielsku

 

Należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym w toku różnych zajęć i zabaw, włączenie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych w języku obcym. Niebagatelne znaczenie ma zalecenie, które zostało użyte w poprzednim zdaniu, a mianowicie konieczność kierowania poleceń w języku obcym w toku rożnych zajęć i zabaw. Oznacza to integrowanie nauki języka obcego z pozostałymi umiejętnościami rozwijanymi na tym etapie, na którym nauczyciel odgrywa rolę inspiratora aktywności dziecka, stwarzającego warunki do tego, aby one bawiły się językiem obcym, rozpoznając go i stosując w różnych kontekstach.

 

 

Zalecenia ogólne dotyczące zajęć dla dzieci trzyletnich

 

- Zajęcia dla dzieci 3-letnich nie muszą stanowić powiązanej ze sobą całości logicznej. Dobieraj różnorodne zabawy, ćwiczenia, gry – tak, aby maksymalnie uruchamiać bodźce podtrzymujące zainteresowanie.

- Używaj języka obcego podczas czynności naturalnie podejmowanych przez dzieci, komentuj to, co robią. Małe dziecko myśli sytuacyjnie.

- Nie przesadzaj z zabawami ruchowymi, dzieci 3-letnie mogą się dość szybko męczyć i nużyć jednostajną aktywnością fizyczną.

- Zaplanuj sporo wspólnych zabaw w kole.

- Wykorzystuj różnorodne, kolorowe plansze czy rysunki do opowiadania bajek oraz historyjek.

- Sam wykonuj wszystkie ćwiczenia z entuzjazmem i baw się!

- Wykorzystaj maskotkę do prowadzenia zajęć.

 

Zalecenia ogólne dotyczące zajęć dla dzieci czteroletnich

 

- Zajęcia dla dzieci czteroletnich mogą już stanowić powiązaną ze sobą całość przyczynowo-skutkową, z bliskim dzieciom tematem przewodnim.

- Pamiętaj, by jeden rodzaj aktywności nie trwał dłużej niż 5-7 minut.

- Włączaj do zajęć ćwiczenia fizyczne i zabawy ruchowe!

- Nadal sam/a wykonuj wszystkie ćwiczenia z entuzjazmem i baw się z dziećmi podczas gdy one realizują dobrze im znane polecenia: jump, run, hop, clap itp.

- Wykorzystuj kolorowe plansze czy rysunki do opowiadania bajek oraz historyjek. Możesz wprowadzać określenia tzw. większych przedziałów czasowych – nazwy pór dnia, pór roku.

- Wykorzystaj maskotkę do prowadzenia zajęć.

 

Zalecenia ogólne dotyczące zajęć dla dzieci pięcioletnich

 

- Dobrze, gdy zajęcia dla dzieci pięcioletnich stanowią powiązaną ze sobą całość przyczynowo-skutkową, z dominującym tematem przewodnim. Nadal używaj języka obcego podczas czynności naturalnie podejmowanych przez dzieci, komentuj to, co robią.

- Pamiętaj, by jeden rodzaj aktywności nie trwał dłużej niż 5- 10 minut.

- Pamiętaj, aby bezwzględnie włączać do zajęć ćwiczenia fizyczne i zabawy ruchowe! Stosuj metody pracy, które tworzą warunki do ekspresji fizycznej: podejście TPR, drama, vivid storytelling.

- Wprowadzaj zadania plastyczne: wypełnianie kolorem, rysunki, odwzorowywanie, łącznie kropek, rysowanie pod dyktando.

- Wykorzystaj maskotkę do prowadzenia zajęć.

 

Dobrze zaplanowane zajęcia dla dzieci powinny:

 

(1) być dostosowane do możliwości i potrzeb uczniów oraz

do warunków kształcenia w danej grupie uczniów,

(2) pozwalać uczniom na pełny i harmonijny rozwój, wpierać ich rozwój poznawczy przez integrowanie materiału realizowanego

podczas innych zajęć z tym, co się dzieje na lekcjach języka obcego,

(3) wspierać proces używania języka obcego do określonych celów,

(4) wspierać intuicyjne tworzenie reguł przez dzieci oraz dawać dzieciom możliwość doświadczenia języka w określonym kontekście.

 

Zajęcia z języka obcego dla dzieci powinny być dostosowane do możliwości w danym wieku i opierać się na nowoczesnych metodach kształcenia. Głównym założeniem wszelkich kursów językowych jest zawsze zainteresowanie dzieci językiem obcym i wyrobienie u nich poczucia, że nauka języka może być przyjemnym i kreatywnym działaniem. Dlatego też w trakcie zajęć dzieci są zachęcane do podejmowania różnego typu aktywności poznawczych związanych z językiem obcym.

 

 

Nauka języka angielskiego dla dzieci w naszym przedszkolu.

 

 

 

 Od 1 września 2017 r. obowiązkowym programem nauczania języka obcego

zostały objęte wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola.

 

 

 Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem angielskim

odbywa się w grupach:


starszych: 5-6-latków 2 razy w tygodniu po 30 minut;

młodszych: 3-4-latków 1 raz w tygodniu po 30 minut.

 

Od 1 września 2017r. w naszym przedszkolu relizujemy autorski program nauczania języka angielskiego pt. "Step by step" autorstwa p. Doroty Kolarczyk - Karwot i p. Eweliny Kocurek.

Od 1 września 2018r. program został poszerzony o modyfikację opracowaną

przez p. Annę Zmorzyk

 

 

 

 

Nowa podstawa programowa

 

Cel

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.

Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.

W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

 

Zadania przedszkola

Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka
językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

Aktywności wspierane u dzieci przedszkolnych uczących się języka obcego:

  • rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie;
  • uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych;
  • używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności;
  • powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie;
  • rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych,

        gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.

 

 

                                        

 

Rola zabawy w nauce języka obcego

 

Od dawna mówi się o roli zabawy w nauczaniu języków obcych.

Zabawa jest dla dziecka tym, czym dla dorosłego jest praca. Niby to świat wyobraźni, a dzieci uczestniczące w zabawie zanurzone są w nim bezgranicznie.

 

 

Zabawa ma jednak ogromny potencjał edukacyjny, ponieważ w jej trakcie:

  • dziecko nie boi się porażki i nie podlega ocenie dorosłego „sędziego”, wie, że nawet jeśli mu się coś nie uda, nie poniesie żadnej kary, nie boi się więc i angażuje w zabawę;
  • dziecko stawia czoła wyzwaniu i próbuje zrobić coś, czego nie umie, lub czego jeszcze nie próbowało; gdy to opanuje, przechodzi na następny poziom trudności;
  • dziecko szlifuje nabywane umiejętności, powtarzając je i ćwicząc, dopóki ich nie opanuje. Nie znaczy to jednak, że za każdym razem robi dokładnie to samo – wręcz przeciwnie, dzieci często doskonalą swoje umiejętności, modyfikując wykonywane czynności.

 

 

Jakie warunki powinniśmy zapewnić,

by umożliwić swobodną zabawę na zajęciach z języka obcego?

 

- Pozwalajmy dzieciom wybierać to, w co chcą się bawić: jeśli po raz kolejny chcą odtworzyć tę samą historyjkę (group storytelling), bawić się w sklep czy grać w bingo obrazkowe, pozwólmy im na to – warto raz na jakiś czas.

- Nie oceniajmy dzieci w trakcie zabawy i nie nagradzajmy ich za udział w niej czy za dobrze odegraną scenkę. Ocenę można postawić za wykonaną pracę.

- Nie poprawiajmy błędów językowych w trakcie swobodnej zabawy – to też element oceny. Warto zapamiętywać, z czym dzieci sobie nie radzą i wracać do tego po skończonej zabawie.

- Pozwólmy dzieciom puścić wodze fantazji: jeśli bawią się w sklep i ktoś chce kupić konia w sklepie ze zwierzętami domowymi.

- Pozwólmy dzieciom na modyfikacje zabaw, które już znają.

 

 

Przykładowe zabawy wykorzystywane

na zajęciach z języka angielskiego w przedszkolu

 

1. Kostka ze słówkami

Służy do nauki i utrwalania poznanego słownictwa. Dzieci siedzą na dywanie w kręgu. Kolejno każde z dzieci rzuca kostką i odpowiada na pytanie: What is this…?

2. Hot ball

Dzieci stoją w kręgu. Ustalamy hasło, np. red, na które nie wolno łapać piłki. Nauczyciel rzuca piłkę po kolei do każdego dziecka i wypowiada nazwy kolorów. Zadaniem dziecka jest złapanie piłki, powtórzenie nazwy koloru. Dziecko, które złapie piłkę na hasło red, przyklęka na jedno kolano, przy ponownym błędzie na drugie, jednak gdy odpowie dobrze, cofa swoje ruchy.

3. What’s missing?

Na tablicy lub na dywanie zaprezentowane są nowo poznane karty obrazkowe. Dzieci na polecenie Close your eyes! zamykają oczy – w tym momencie nauczyciel zakrywa jedną kartę. Na hasło Open your eyes! Dzieci otwierają oczy, wypowiadają nazwę przedmiotu, który znajduję się na zakrytej karcie.

4. Zabawa Simon says...Szymon mówi

Zabawa polega na wydawaniu poleceń, na które uczniowie reagują ruchem (metoda TPR). Mogą to być następujące polecenia:
Clap your hands
Hands up
Stamp your feet
Turn around
Jump
Dance (taniec w miejscu)
Stop (uczniowie zastygają w bezruchu)
Run (bieg w miejscu)
Sit down
Stand up

5. True or False ? 

Za pomocą liny dzielimy salę na dwie części: Yes i No. Podnosimy kartę z poznanym słówkiem i nazywamy go. Jeśli dzieci uważają, że poprawnie nazwaliśmy daną rzecz, przechodzą na stronę Yes, a jeśli myślą, że źle to na No.

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania przedszkolaki

 

 

 

 

Mamo, tato... to już wiemy!

 

WRZESIEŃ

Poznane piosenki:

Hello song

Hello to you, hello to you!

How are you?

Fine. Thank you.

 

Bye, bye song

It's time to say "good bye".

It's time to say "good bye".

Bye, bye, bye.

See you soon.

 

Zabawy ruchowe przy muzyce:

 

Time to make a circle.

 

https://www.youtube.com/watch?v=ALcL3MuU4xQ

 

Make a circle, big big big.
Small small small.
Big big big.
Make a circle, small small small.
Hello hello hello.

Make a circle, round and round.
Round and round.
Round and round.
Make a circle, round and round.
Hello hello hello.

Make a circle, up up up.
Down down down.
Up up up.
Make a circle, down down down.
Now sit down.

 

If you're happy

 

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw

 

If you're happy and you know it clap your hands
If you're happy and you know it clap your hands
If you're happy and you know it and you really want to show it,
If you're happy and you know it clap your hands

If you're happy and you know it stamp your feet
If you're happy and you know it stamp your feet
If you're happy and you know it and you really want to show it,
If you're happy and you know it stop your feet

If you're happy and you know it shout "Horray!"
If you're happy and you know it shout "Horray!"
If you're happy and you know it and you really want to show it,
If you're happy and you know it shout "Horray!"

If you're happy and you know it do all three
If you're happy and you know it do all three
If you're happy and you know it and you really want to show it,
If you're happy and you know it do all three.

 

Head, shoulders, knees and toes

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0

 

Head, shoulders, knees and toes,
Knees and toes.

Head, shoulders, knees and toes,
Knees and toes.

And eyes, and ears, and mouth,
And nose.

Head, shoulders, knees and toes,
Knees and toes.

 

Poznane zwroty i słownictwo:

 

Hello- witaj, cześć

Bye- bye- żegnaj, pa

Good morning- dzień dobry

Good bye- do widzenia

See you soon- Do zobaczenia wkrótce.

What's your name?- Jak masz na imię?

I'm.....- Jestem......

How are you?- Jak się masz?

I'm fine.- Mam się dobrze.

toy- zabawka

doll- lalka

ball- piłka

car- samochód

boat- łódka

bike- rower

train- pociąg

 

PAŹDZIERNIK

Poznane piosenki:

 

Leaves

Leaves are falling down,

red, yellow and brown- x2

Leaves are falling down,

leaves are falling down.

 

Leaves are on the ground,

red, yellow and brown.- x2

Leaves are on the ground,

leaves are on the ground.

 

Seven steps

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

Zabawy ruchowe przy muzyce:

 

Open, close

 

https://www.youtube.com/watch?v=E_VcSQn73do

 

Show me your hands!

Open close,
Open close,
Everybody clap clap clap.
Open close,
Open close,
Everybody touch your eyes.
Eyes!

Open close,
Open close,
Everybody clap clap clap.
Open close,
Open close,
Everybody touch your ears.
Ears!

Open close,
Open close,
Everybody clap clap clap.
Open close,
Open close,
Everybody touch your nose.
Nose!

Open close,
Open close,
Everybody clap clap clap.
Open close,
Open close,
Everybody touch your arms.
Arms!

Open close,
Open close,
Everybody clap clap clap.
Open close,
Open close,
Everybody touch your knees.
Knees!

Open close,
Open close,
Everybody clap clap clap.
Open close,
Open close,
Everybody touch your head.
Good Job!

 

Poznane zwroty i słownictwo:

 

What is this?- Co to jest?

This is...- To jest ....

I like....- Lubię....

apple- jabłko

plum- śliwka

orange- pomarańcza

carrot- marchewka

onion- cebula

potatoe- ziemniak

leaf- liść/ leaves- liście

tree- drzewo

colour- kolory

red- czerwony

green- zielony

yellow- żółty

orange- pomarańczowy

brown- brązowy

blue- niebieski

one -1

two - 2

three - 3

four - 4

five - 5

six - 6

seven - 7

LISTOPAD

 

Poznane piosenki:

 

This is a house

This is a house, house, house.

This is a window, window.

This is a door, door, door.

This is a roof, roof, roof.

This is a house and I live inside.

And I live, and I live inside.

 

Let's go outside

Let's go outside.

Look at the sky.

The sky is grey,

It's a rainy day.

Let's go outside.

Look at the sky.

The sky is grey,

It's a windy day.

Let's go outside.

Look at the sky.

The sky is grey,

It's a cloudy day.

Let's go outside.

Look at the sky.

The sky is grey,

It's a foggy day.

 

Poznane zwroty i słownictwo:

 

house- dom

window- okno

door- drzwi

roof- dach

What's the weather like today?- Jaka dziś jest pogoda?

It's sunny- Jest słonecznie

It's rainy- Jest deszczowo

It's windy- Jest wietrznie

It's cloudy- Jest pochmurno

umbrella- parasol

raincoat- płaszcz przeciwdeszowy

wellies- kalosze

GRUDZIEŃ

 

Poznane zwroty i słownictwo:

hot - gorący

cold - zimny

long - wysoki

short - niski

small- mały

big - duży

snowman - bałwan

Santa - Mikołaj

Christmas tree - choinka

Merry Christmas! - Wesołych Świąt!

 

 

Poznane piosenki:

Hello reindeer

https://www.youtube.com/watch?v=ZUi1YJVChpg

Hello reindeer, hello snowman,

hello Santa,

happy holidays.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Merry Christmas everyone's

lets singing ones again.

Hello reindeer, hello snowman,

hello Santa,

happy holidays.

Happy holidays!

 

STYCZEŃ

Poznane zwroty i słownictwo:

night - noc

day - dzień

sun - słońce

moon - księżyc

star - gwiazda

mummy - mama

daddy- tata

grandpa - dziadek

granny - babcia

I love my... - Kocham moją/mojego...

 

Poznane piosenki:

My family

1. This is my grandpa, this is my granny,

this is my daddy, this is my mummy.

I'm a little one and kiss everyone. x2

 

2. I love my grandpa, I love my granny,

I love my daddy, I love my mummy.

I'm a little one and kiss everyone. x2

 

Piosenkę można wykorzystać do zabawy paluszkowej -

w czasie odtwarzania piosenki dzieci zginają i prostują:

- kciuk, a następnie palec wskazujący,

- palec środkowy, potem serdeczny,

- mały palec, a następnie posyłają buziaka.