Przedszkole Publiczne w Suszcu

 

Nawigacja

Rekrutacja 2017/2018

Język angielski

Język angielski w przedszkolu

 

Rok szkolny 2016/2017

 

Język angielski w naszym przedszkolu

 

 

Wiek przedszkolny jest niezwykle ważnym czasem, w którym dzieci nabierają nowych doświadczeń językowych poprzez powtarzanie i zapamiętywanie w sposób mechaniczny sposobu mówienia w języku obcym oraz rytmu języka.

Nowa podstawa programowa podkreśla, że kontakt dziecka z językiem obcym na etapie przedszkola ma przede wszystkim ukształtować w nim pozytywną podstawę wobec uczenia się języków obcych w ogóle na etapie późniejszej edukacji. 

 

Małe dzieci są bardzo entuzjastyczne, ale nie są w stanie skoncentrować swojej uwagi przez dłuższy czas, dlatego nasze zajęcia są urozmaicone i bardzo dynamiczne.

Angielskie rytmiczne piosenki, krótkie rymowanki z użyciem żywej gestykulacji przy muzyce stymulują dziecko i rozwijają zdolności zapamiętywania słownictwa oraz utrwalania całych wyrażeń.

 

 

W nauczaniu występują trzy kluczowe terminy:

 

Świadomość językowa (ang. language awareness; franc. conscience linguistique lub sensibilisation linguistique)

Świadomość językowa ujawnia się w grach i zabawach językowych, np. w zabawach wykorzystujących porównywanie słów, podobieństwa między słowami, tworzenie rymów, czy w zabawach transformacyjnych, np. z przestawianiem sylab czy głosek. Świadomość ta ulega zmianom, rozwija się w wyniku nowych doświadczeń dziecka

 

Wrażliwość kulturowa to bycie świadomym, że istnieją różnice i podobieństwa kulturowe i że wpływają one na nasze wartości, uczenie się i zachowanie. Jej posiadanie pozwala komunikującym się w różnych językach lepiej zrozumieć zróżnicowanie kulturowe nie tylko w obrębie pary kultur, ale także w szerszym kontekście kulturowym.

 

Motywacja do nauki języków obcych. Motywacja to ogół motywów występujących aktualnie u danej jednostki (…). Motywacja wewnętrzna pobudza do działania, które ma wartość samo w sobie; jej przykładem jest zainteresowanie lub zamiłowanie do czegoś. Motywacja zewnętrzna stwarza zachętę do działania, które jest w jakiś sposób nagradzane lub które pozwala uniknąć kary; w szkole takiej motywacji sprzyja system nagród i kar.

 

 

Kilka wybranych ćwiczeń, które mogą stać się inspiracją:

 

1. Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową (zapamiętywanie kolejności, znaków):

a. Nauczyciel pokazuje i nazywa trzy obrazki. Dzieci układają swoje obrazki w kolejności, powtarzają za nauczycielem nazwy.

b. Nauczyciel czyta ilustrowaną historyjkę, dzieci mają za zadanie ułożyć w kolejności ilustracje.

2. Ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową (zapamiętywanie kolejności dźwięków, wyrazów):

a. Nauczyciel przedstawia sekwencję dźwięków, np. tych, które wydają zwierzęta – dzieci powtarzają je.

b. Nauczyciel podaje sylaby do powtórzenia – dzieci powtarzają je chórem, a potem indywidualnie.

c. Nauczyciel podaje 2-3 proste polecenia do wykonania. Dzieci je wykonują w kolejności (trudność zadania musi być dopasowana do wieku i możliwości dzieci).

d. Ćwiczenia językowo-muzyczne, np. wyklaskiwanie wyliczanek, piosenek, wystukiwanie rytmu piosenek, recytowanie wyliczanek w różnym tempie, z różną dynamiką.

3. Ćwiczenia rozwijające percepcję ruchową (wykonywanie sekwencji ruchów):

a. Dzieci uczą się wyliczanki z przyporządkowanymi do niej ruchami.

Nauczyciel mówi wyliczankę i pokazuje ruchy do tekstu.

Nauczyciel mówi wyliczankę i pokazuje ruchy, w połowie wyliczanki przestaje je pokazywać i dzieci kontynuują wykonywanie gestów samodzielnie.

Nauczyciel mówi wyliczankę i pokazuje ruchy, lecz kilkakrotnie zatrzymuje się w trakcie recytacji.

Dzieci wykonują brakujący ruch.

b. Poruszanie marionetką „mówiącą” w języku obcym.

c. Poruszanie kukiełkami w teatrzyku.

4. Ćwiczenia porządkowania świata od lewej do prawej (por. Cieszyńska 2001):

a. Układanie historyjki obrazkowej.

b. Układanie przedmiotów/obrazków.

 

 

 

 

Bawię się, więc jestem

 

 Od dawna mówi się o roli zabawy w nauczaniu języków obcych.

Zabawa jest dla dziecka tym, czym dla dorosłego jest praca.

Niby to świat wyobraźni, a dzieci uczestniczące w zabawie zanurzone są w nim bezgranicznie. 

 

Zabawa ma ogromny potencjał edukacyjny, ponieważ w jej trakcie:

 

- dziecko nie boi się porażki i nie podlega ocenie dorosłego „sędziego”, wie, że nawet jeśli mu się coś nie uda,

nie poniesie żadnej kary, nie boi się więc i angażuje w zabawę;

- dziecko stawia czoła wyzwaniu i próbuje zrobić coś, czego nie umie, lub czego jeszcze nie próbowało;

gdy to opanuje, przechodzi na następny poziom trudności;

- dziecko szlifuje nabywane umiejętności, powtarzając je i ćwicząc, dopóki ich nie opanuje. Nie znaczy to jednak, że za każdym razem robi dokładnie to samo – wręcz przeciwnie, dzieci często doskonalą swoje umiejętności,

modyfikując wykonywane czynności.

 

Jakie warunki powinniśmy zapewnić,

by umożliwić swobodną zabawę na zajęciach z języka obcego?

 

- pozwalajmy dzieciom wybierać to, w co chcą się bawić: jeśli po raz kolejny chcą odtworzyć tę samą historyjkę (group storytelling), bawić się w sklep czy grać w bingo obrazkowe, pozwólmy im na to – warto raz na jakiś czas

- nie oceniajmy dzieci w trakcie zabawy i nie nagradzajmy ich za udział w niej czy za dobrze odegraną scenkę. Ocenę można postawić za wykonaną pracę

- nie poprawiajmy błędów językowych w trakcie swobodnej zabawy – to też element oceny. Warto zapamiętywać, z czym dzieci sobie nie radzą, i wracać do tego po skończonej zabawie.

- pozwólmy dzieciom puścić wodze fantazji: jeśli bawią się w sklep i ktoś chce kupić konia w sklepie ze zwierzętami domowymi

- pozwólmy dzieciom na modyfikacje zabaw, które już znają

 

Zabawy ruchowe:

 

- dyktowanie w ciemno: dzieci mają zamknięte oczy, a nauczyciel mówi w języku obcym, co dzieci mają narysować;

- rysowanie w powietrzu: dzieci w parach rysują w powietrzu przedmioty i nawzajem zgadują, co narysował/narysowała ich kolega/koleżanka;

- ruchowy dryl: dzieci powtarzają nazwy, na przykład różnych potraw, oraz dodatkowo muszą zareagować ruchem: klasnąć/ wstać/podskoczyć, jeśli lubią daną potrawę, lub podnieść ręce do góry/usiąść/obrócić się,

jeśli czegoś nie lubią;

- grupowe opowiadanie historyjki (group storytellling): dzieci wraz z nauczycielem odtwarzają opowiadaną opowieść

 

Zabawy tematyczne/fikcyjnewszystkie zabawy, w których dzieci naśladują dorosłych w typowych czynnościach życia codziennego: zabawa w sklep, w lekarza, w dom – w zależności od tego, jaki materiał językowy ćwiczymy, np.:

 

- zabawa w sklep: dzieci odgrywają role sprzedawców i kupujących

- zabawa w lekarza: dzieci pracują w parach: dziecko, które jest chore, przychodzi do lekarza i musi pokazać, co mu dolega, „lekarz” musi zgadnąć, jaki to jest problem;

- zabawa w dom: dzieci pracują w grupach, każde przy innym stoliku 

 

 

Kompetencje nauczyciela języka obcego w przedszkolu

 

Nauczyciel, wzorując się na dobrym rodzicu/opiekunie dziecka, będzie doceniał wszystkie dzieci, pomagał im odkrywać, badać i poznawać rzeczywistość językowo-kulturową, pielęgnował w nich otwartość i zdolność nawiązywania kontaktów

oraz akceptował, lubił i doceniał różne ich talenty.

Słów kilka o kompetencjach wychowawczych

 

Raz jeszcze warto podkreślić, że nauczyciel przedszkolaków powinien rozwijać swe kompetencje wychowawcze w sposób zbliżony do parentalnych. Oznacza to konieczność zadbania na zajęciach językowych o atmosferę spokoju i bezpieczeństwa, w której dziecko, bez względu na okoliczności, może liczyć na akceptację i wsparcie.

Trzeba zagwarantować dziecku prawo do wyrażania sprzeciwu czy też niezadowolenia, bez ryzyka odrzucenia ze strony nauczyciela. Warto pokierować dziećmi w taki sposób, żeby, z jednej strony, czuły akceptację i wsparcie,

z drugiej zaś trzymały się jasno zdefiniowanych granic.

  

Kompetencje emocjonalne nauczyciela,

czyli jak moja pani od angielskiego radzi sobie w określonych sytuacjach

 

Realizacja potrzeb dzieci młodszych, warunkująca skuteczne nauczanie języka obcego i otwarcie na doświadczenia interkulturowe, musi być wsparta równie wysokim poziomem kompetencji emocjonalnych nauczyciela- wyrażony poprzez empatię, entuzjazm, umiejętność przebaczania, optymizm (rozumiany jako pogoda ducha, wesołość, radość, a więc owo lubię, gdy moja pani się uśmiecha), władzę wychowawczą, budowanie relacji interpersonalnych, pewność siebie (rozumianą jako zaleta), sprawiedliwość społeczną, zaufanie).

 

Kompetencje glottodydaktyczne - moja pani mówi super po angielsku

 

Należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym w toku różnych zajęć i zabaw, włączenie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych w języku obcym. Niebagatelne znaczenie ma zalecenie, które zostało użyte w poprzednim zdaniu, a mianowicie konieczność kierowania poleceń w języku obcym w toku rożnych zajęć i zabaw. Oznacza to integrowanie nauki języka obcego z pozostałymi umiejętnościami rozwijanymi na tym etapie, na którym nauczyciel odgrywa rolę inspiratora aktywności dziecka, stwarzającego warunki do tego, aby one bawiły się językiem obcym, rozpoznając go i stosując w różnych kontekstach.

 

 

Zalecenia ogólne dotyczące zajęć dla dzieci trzyletnich

 

- Zajęcia dla dzieci 3-letnich nie muszą stanowić powiązanej ze sobą całości logicznej. Dobieraj różnorodne zabawy, ćwiczenia, gry – tak, aby maksymalnie uruchamiać bodźce podtrzymujące zainteresowanie.

- Używaj języka obcego podczas czynności naturalnie podejmowanych przez dzieci, komentuj to, co robią. Małe dziecko myśli sytuacyjnie.

- Nie przesadzaj z zabawami ruchowymi, dzieci 3-letnie mogą się dość szybko męczyć i nużyć jednostajną aktywnością fizyczną.

- Zaplanuj sporo wspólnych zabaw w kole.

- Wykorzystuj różnorodne, kolorowe plansze czy rysunki do opowiadania bajek oraz historyjek.

- Sam wykonuj wszystkie ćwiczenia z entuzjazmem i baw się!

- Wykorzystaj maskotkę do prowadzenia zajęć.

 

Zalecenia ogólne dotyczące zajęć dla dzieci czteroletnich

 

- Zajęcia dla dzieci czteroletnich mogą już stanowić powiązaną ze sobą całość przyczynowo-skutkową, z bliskim dzieciom tematem przewodnim.

- Pamiętaj, by jeden rodzaj aktywności nie trwał dłużej niż 5-7 minut.

- Włączaj do zajęć ćwiczenia fizyczne i zabawy ruchowe!

- Nadal sam/a wykonuj wszystkie ćwiczenia z entuzjazmem i baw się z dziećmi podczas gdy one realizują dobrze im znane polecenia: jump, run, hop, clap itp.

- Wykorzystuj kolorowe plansze czy rysunki do opowiadania bajek oraz historyjek. Możesz wprowadzać określenia tzw. większych przedziałów czasowych – nazwy pór dnia, pór roku.

- Wykorzystaj maskotkę do prowadzenia zajęć.

 

Zalecenia ogólne dotyczące zajęć dla dzieci pięcioletnich

 

- Dobrze, gdy zajęcia dla dzieci pięcioletnich stanowią powiązaną ze sobą całość przyczynowo-skutkową, z dominującym tematem przewodnim. Nadal używaj języka obcego podczas czynności naturalnie podejmowanych przez dzieci, komentuj to, co robią.

- Pamiętaj, by jeden rodzaj aktywności nie trwał dłużej niż 5- 10 minut.

- Pamiętaj, aby bezwzględnie włączać do zajęć ćwiczenia fizyczne i zabawy ruchowe! Stosuj metody pracy, które tworzą warunki do ekspresji fizycznej: podejście TPR, drama, vivid storytelling.

- Wprowadzaj zadania plastyczne: wypełnianie kolorem, rysunki, odwzorowywanie, łącznie kropek, rysowanie pod dyktando.

- Wykorzystaj maskotkę do prowadzenia zajęć.

 

Dobrze zaplanowane zajęcia dla dzieci powinny:

 

(1) być dostosowane do możliwości i potrzeb uczniów oraz

do warunków kształcenia w danej grupie uczniów,

(2) pozwalać uczniom na pełny i harmonijny rozwój, wpierać ich rozwój poznawczy przez integrowanie materiału realizowanego

podczas innych zajęć z tym, co się dzieje na lekcjach języka obcego,

(3) wspierać proces używania języka obcego do określonych celów,

(4) wspierać intuicyjne tworzenie reguł przez dzieci oraz dawać dzieciom możliwość doświadczenia języka w określonym kontekście.

 

Zajęcia z języka obcego dla dzieci powinny być dostosowane do możliwości w danym wieku i opierać się na nowoczesnych metodach kształcenia. Głównym założeniem wszelkich kursów językowych jest zawsze zainteresowanie dzieci językiem obcym i wyrobienie u nich poczucia, że nauka języka może być przyjemnym i kreatywnym działaniem. Dlatego też w trakcie zajęć dzieci są zachęcane do podejmowania różnego typu aktywności poznawczych związanych z językiem obcym.

 

Mamo, tato... to już wiemy!

WRZESIEŃ

'The hello Cheeky song'

https://www.youtube.com/watch?v=2-NWFCsh_RI

 

Hello- witaj, cześć

Bye- bye- żegnaj, pa

Good morning- dzień dobry

Good bye- do widzenia

Monkey- małpka

 

'Bye bye Cheeky song'

Stand up- wstań

Sit down- usiądź

Clap your hands- klaśnj w dłonie

Turn around- obróc się dookoła

 

'If you're happy'

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw

 

Jump- podskok

Happy- szczęśliwy

Angry- zły

Scared- przestraszony

Sleepy- śpiący

 

One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

 

'Seven steps'

https://www.youtube.com/watch?v=pTLtcno5_cY

 

'The hello Cheeky song'

 

Hello Cheeky

Monkey, monkey

Hello Cheeky!

We love you.

Hello Cheeky

Monkey, monkey

Hello Cheeky!

A kiss for you.

 

 

'If you're happy'

 

If you're happy happy happy
clap your hands. /x2
If you're happy happy happy
clap your hands, clap your hands. /x2

 

If you're angry angry angry
stomp your feet. /x2
If you're angry angry angry
stomp your feet, stomp your feet. /x2

 

If you're scared scared scared
say, "Oh no!" /x2
If you're scared scared scared
say, "Oh no!" Say, "Oh no!" /x2

If you're sleepy sleepy sleepy
take a nap. /x2
If you're sleepy sleepy sleepy
take a nap, take a nap. /x2

If you're happy happy happy
clap your hands. /x2
If you're happy happy happy
clap your hands, clap your hands. /x2

♫ 'Seven steps'

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

PAŻDZIERNIK

'One Potatoe, Two Potatoes'

https://www.youtube.com/watch?v=efMHLkyb7ho

 

a potatoe- ziemniak

one- jeden

two- dwa

three- trzy

four- cztery

five pięć

six- sześć

seven- siedem

more- więcej

 

'Head, Shoulders, Knees & Toes'

https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0

 

a head- głowa

shoulders- ramiona

knees- kolana

toes- palce u stóp

eyes- oczy

ears- uszy

a moutch- usta

a nose- nos

 

'One little finger'

https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ

 

little- mały

a finger- palec u ręki

point your finger up- wskaż palcem do góry

point your finger down- wskaż palcem do dołu

put it on your head- połóż go na głowie

a nose- nos

a chin- podbródek

an arm- ramię

a leg- noga

a foot- stopa

now let's wave goodbye- teraz pomachajmy 'do widzenia'

 

'One Potatoe, Two Potatoes'

 

♫ One potato
Two potatoes
Three potatoes
Four!

Five potatoes
Six potatoes
Seven potatoes
More!
(Repeat 2x)

'Head, Shoulders, Knees & Toes'

 

♫ [Point to each body part.]
Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.
Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.
And eyes and ears and mouth and nose.
Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.

One more time!

Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.
Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.
And eyes and ears and mouth and nose.
Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes. ♫

'One little finger'

 

♫ One little finger, one little finger, one little finger.
Tap tap tap.
Point your finger up.
Point your finger down.
Put it on your head. Head!

One little finger, one little finger, one little finger. Tap tap tap.
Point your finger up.
Point your finger down.
Put it on your nose. Nose!

One little finger, one little finger, one little finger. Tap tap tap.
Point your finger up.
Point your finger down.
Put it on your chin. Chin!

One little finger, one little finger, one little finger. Tap tap tap.
Point your finger up.
Point your finger down.
Put it on your arm. Arm!

One little finger, one little finger, one little finger. Tap tap tap.
Point your finger up.
Point your finger down.
Put it on your leg. Leg!

One little finger, one little finger, one little finger. Tap tap tap.
Point your finger up.
Point your finger down.
Put it on your foot. Foot!
Put it on your leg. Leg!
Put it on your arm. Arm!
Put it on your chin. Chin!
Put it on your nose. Nose!
Put it on your head. Head!
Now let's wave goodbye. Goodbye!

 

LISTOPAD

'I see something blue'

https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA

 

blue- niebiski

yellow- żółty

red- czerwony

purple- fioletowy

I see something...- widzę coś...

Find something...- znajdź coś...

I see colors everywhere- wszędzie widzę kolory

 

'I see somthing pink'

https://www.youtube.com/watch?v=Asb8N0nz9OI

 

pink- różowy

orange-pomarańczowy

brown- brązowy

green- zielony

'Let's go to the Zoo'

https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk

 

Let's go to the ZOO- chodźmy do ZOO

an elephant- słoń

a kangaroo- kangur

a monkey- małpka

a penguin- pingwin

a snake- wąż

a polar bear- niedźwiedź polarny

 

'I see something blue'

♫ Blue!
I see something blue.
Blue!
I see something blue.
Blue, blue, blue, blue...
I see something blue.
Find something blue!

Yellow!
I see something yellow.
Yellow!
I see something yellow.
Yellow, yellow...
I see something yellow.
Find something yellow!

Red!
I see something red.
Red!
I see something red.
Red, red, red, red...
I see something red.
Find something red!

Purple!
I see something purple.
Purple!
I see something purple.
Purple, purple...
I see something purple.
Find something purple!

Blue.
Yellow.
Red.
Purple.
I see colors everywhere. ♫

 

'I see something pink'

♫ Pink!
I see something pink. [
Pink!
I see something pink.
Pink, pink, pink, pink...
I see something pink.
Find something pink!

Orange!
I see something orange.
Orange!
I see something orange.
Orange, orange...
I see something orange.
Find something orange!

Brown!
I see something brown.
Brown!
I see something brown.
Brown, brown, brown, brown...
I see something brown.
Find something brown!

Green!
I see something green.
Green!
I see something green.
Green, green, green, green...
I see something green.
Find something green!

Pink.
Orange.
Brown.
Green.
I see colors everywhere. ♫

 

'Let's go to the Zoo'

 

'Let's go to the Zoo'

 

Stomp like elephants!
Let's go to the zoo.
And stomp like the elephants do.
Let's go to the zoo.
And stomp like the elephants do.

Jump like kangaroos.
Let's go to the zoo.
And jump like the kangaroos do.
Let's go to the zoo.
And jump like the kangaroos do.

Swing like monkeys.
Let's go to the zoo.
And swing like the monkeys do.
Let's go to the zoo.
And swing like the monkeys do.

Waddle like penguins.
Let's go to the zoo.
And waddle like the penguins do.
Let's go to the zoo.
And waddle like the penguins do.

Slither like snakes.
Let's go to the zoo.
And slither like the snakes do.
Let's go to the zoo.
And slither like the snakes do.

Swim like polar bears.
Let's go to the zoo.
And swim like the polar bears do.
Let's go to the zoo.
And swim like the polar bears do.

Let's go to the zoo.
And dance like the animals do.
Let's go to the zoo.
And dance like the animals do. ♫

 

GRUDZIEŃ

'Hello, Reindeer'

https://www.youtube.com/watch?v=ZUi1YJVChpg

 

'Hello, It's Christmas'

 

a reindeer- renifer

a snowman- bałwan

a Santa- św. Mikołaj

happy holidays- radosnych świąt (odpoczynku)

Merry Christmas- wesołych świąt

It's Christmas- są święta

 

'Happy birthday'

https://www.youtube.com/watch?v=90w2RegGf9w

 

Happy birthday- wszystkiego najlepszego z okazji urodzin

to you- dla ciebie

'Shake break'

https://www.youtube.com/watch?v=zl5QodAFuVk

 

shake- wstrząśnij

jump- podskocz

everybody- wszyscy

turn around- obróć się

 

'Hello, Reindeer'

 

♫ Hello, reindeer.
Hello, snowman.
Hello, Santa.
Happy holidays.

1 2 3, 4 5 6, 7 8 9 10.
Merry Christmas, everyone.
Let's sing it once again.

Hello, reindeer.
Hello, snowman.
Hello, Santa.
Happy holidays.
Happy holidays. ♫

 

'Happy birthday'

♫ Happy birthday to you

Happy birthday to you

Happy birthday to you

Happy birthday to you ♫

'Shake break'

 

Shake, shake,

everybody shake now
Jump, jump, jump,

jump off the ground now
Turn around

 

 

STYCZEŃ

'Count to ten'

https://www.youtube.com/watch?v=diMJIlv-4N0

 

one- jeden six- sześć

two- dwa seven- siedem

three- trzy eight- osiem

four- cztery nine- dziewięć

five- pięć ten- dziesięć

 

 

 

'My eyes nose mouth ears'

https://www.youtube.com/watch?v=lVINkMH0BUA

 

my eyes- moje oczy

my nose- mój nos

my mouth- moje usta

my ears- moje uszy

clap our hands- klaskać w dłonie

 

'Count to ten'

One, two, three, four, five

six, seven, eight

nine, and ten

Let's do i again!

 

One, two, three, four, five

six, seven, eight

nine, and ten

Let's do i again!

 

One, two, three, four, five

six, seven, eight

nine, and ten

Let's do i again!

 

One, two, three, four, five

six, seven, eight

nine, ten

 

...

 

'My eyes nose mouth ears'

My eyes, my nose my mouth my ears
my eyes my nose my mouth my ears
my eyes my nose my mouth my ears
We all clap our hands together.

 

 

LUTY

'The Hokey Pokey Shake'

https://www.youtube.com/watch?v=_rq--QeiPuA

 

 

You put one hand in- połóż jedną rękę do przodu                   two feet in- dwie stopy do przodu

hand out- rękę do tyłu                                                              two feet out- dwie stopy do tyłu

shake- wstrząśnij                                                                     stand up- wstań

do the Hokey Pokey- pobaw się w Hokey Pokey                    head in- głowa do przodu

turn around- odwróć się                                                           head out- głowa do tyłu

everybody- wszyscy                                                                 sing a song- zaśpiewaj piosenkę

two hands in- dwie ręce do przodu                                           backside in- pupa do przodu

two hands out- dwie ręce do tyłu                                             backside out- pupa do tyłu

clap your hands- klaskaj w dłonie                                             be quiet- bądź cicho

one foot in- jedna stopa do przodu                                           whole self in- całym ciałem do przodu

one foot out- jedna stopa do tyłu                                              whole self out- całym ciałem do tyłu

sit down- usiądź                                                                        take a bow- ukłon

 

'Let's get fit'

https://www.youtube.com/watch?v=xMbmLKmU71E

 

Let's get fit- bądźmy fit

Move your arm like this- poruszaj ręką właśnie tak

the other arm- druga ręka

Now both arms- traz obie ręce                                                              swim like a fish- pływaj jak ryba

Twist- kręć się                                                                                       Bounce like a bunny- podskakuj jak zając

do whatever you like- rób to co lubisz                                                    be a monster!- bądź potworem

touch your knees – dotykaj kolan                                                           Good job! - dobra robota

 

'The Hokey Pokey Shake'

 

Hey, everybody. It's time to do the Hokey Pokey!
Make a BIIIIIG circle. Here we go.


You put one hand in.
You put one hand out.
You put one hand in.
And you shake, shake, shake, shake, shake.
You do the Hokey Pokey and turn around.
Everybody turn around.

You put two hands in.
You put two hands out.
You put two hands in.
And you shake, shake, shake, shake, shake.
You do the Hokey Pokey and clap your hands.
Everybody clap your hands.

You put one foot in.
You put one foot out.
You put one foot in.
And you shake, shake, shake, shake, shake.
You do the Hokey Pokey and sit down.
Everybody please sit down.

You put two feet in.
You put two feet out.
You put two feet in.
And you shake, shake, shake, shake, shake.
You do the Hokey Pokey and stand up.
Everybody please stand up.

You put your head in.
You put your head out.
You put your head in.
And you shake, shake, shake, shake, shake.
You do the Hokey Pokey and sing a song.
La, la, la, la, la, la!

You put your backside in.
You put your backside out.
You put your backside in.
And you shake, shake, shake, shake, shake.
You do the Hokey Pokey and be quiet.
Everybody please be quiet. Shh!

You put your whole self in.
You put your whole self out.
You put your whole self in.
And you shake, shake, shake, shake, shake.
You do the Hokey Pokey and take a bow.
Everybody take a bow.


 

'Let's get fit'

 

Let's get fit.

Move your arm like this

Now move the other arm

Now both arms

Now twist

Now do whatever you like

 

Now we touch your knees

Now swim like a fish

Bounce like a bunny

Now be a monster!

Now do whatever you like

 

Good job!

 

MARZEC

'Old McDonald had a farm'

https://www.youtube.com/watch?v=5oYKonYBujg

 

Old McDonald had a farm- stary McDonald farmę miał

And on that farm he had a- a na tej farmie miał

a cow- krowa

a horse- koń

a pig- świnia

a sheep- owca

a duck- kaczka

a rooster- kogut

What does a COW say?- jak mówi krowa?

here- tutaj

there- tam

everywhere- wszędzie

'Old McDonald had a farm'

Old McDonald had a farm. E-I-E-I-O.
And on that farm he had a COW. E-I-E-I-O.
What does a COW say?
Meow?"No!"
Oink? "No!"
Moo? "YES!!!"
With a moo moo here.
And a moo moo there.
Here a moo.
There a moo.
Everywhere a moo moo.
Old McDonald had a farm. E-I-E-I-O.

Old McDonald had a farm. E-I-E-I-O.
And on that farm he had a HORSE. E-I-E-I-O.

What does a HORSE say?
Woof woof? "No!"
Moo? ["No!"]
Neigh? ["YES!!!"]
With a neigh neigh here.
And a neigh neigh there.
Here a neigh.
There a neigh.
Everywhere a neigh neigh.
Old McDonald had a farm. E-I-E-I-O.

Old McDonald had a farm. E-I-E-I-O.
And on that farm he had a PIG. E-I-E-I-O.

What does a PIG say?
Quack? ["No!"]
Tweet, tweet? ["No!"]
Oink? ["YES!!!"]
With an oink oink here.
And an oink oink there.
Here an oink.
There an oink.
Everywhere an oink oink.
Old McDonald had a farm. E-I-E-I-O.

Old McDonald had a farm. E-I-E-I-O.
And on that farm he had a SHEEP. E-I-E-I-O.

What does a SHEEP say?
Cluck cluck? ["No!"]
Oink? ["No!"]
Baaa? ["YES!!!"]
With a baaa baaa here.
And a baaa baaa there.
Here a baaa.
There a baaa.
Everywhere a baaa baaa.
Old McDonald had a farm. E-I-E-I-O.

Old McDonald had a farm. E-I-E-I-O.
And on that farm he had a DUCK. E-I-E-I-O.
What does a DUCK say?
Meow? ["No!"]
Moo? ["No!"]
Quack quack? ["YES!!!"]
With a quack quack here.
And a quack quack there.
Here a quack.
There a quack.
Everywhere a quack quack.
Old McDonald had a farm. E-I-E-I-O.

Old McDonald had a farm. E-I-E-I-O.
And on that farm he had a ROOSTER. E-I-E-I-O.
What does a ROOSTER say?
Ribbit? ["No!"]
Meow? ["No!"]
Cock-a-doodle-doo? ["YES!!!"]
With a cock-a-doodle-doo.
Cock-a-doodle-doo.
Cock-a-doodle-doodle-doodle-doodle-doodle-doo.
Old McDonald had a farm. E-I-E-I-O.
E-I-E-I-O. ♫

 

KWIECIEŃ
 

'Put on your shoes'

https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU

 

Put on your shoes- załóż buty

Let's go outside- wyjdźmy na zawnątrz

Hurry up- pospiesz się

shoes- buty

a jacket- kurtka

a scarf- szalik

a hat- czapka

 

 

'Rain rain go away'

https://www.youtube.com/watch?v=LFrKYjrIDs8

 

 

rain, go away- deszczu odejdź sobie BROTHER- brat

Come again another day- przyjdź znowu innego dnia BABY- dziecko

DADDY- tata ALL THE FAMILY- cała rodzina

MOMMY- mama wants to play- chcą się pobawić

SISTER- siostra

'Put on your shoes'


♫ Put on your shoes, your shoes, your shoes.
Put on your shoes, your shoes, your shoes.
Put on your shoes.
Let's go outside.
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up!

Put on your jacket, your jacket, your jacket.
Put on your jacket, your jacket, your jacket.
Put on your jacket.
Let's go outside.
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up!

Put on your scarf, your scarf, your scarf.
Put on your scarf, your scarf, your scarf.
Put on your scarf.
Let's go outside.
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up!

Put on your hat, your hat, your hat.
Put on your hat, your hat, your hat.
Put on your hat.
Let's go outside.
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up!

Put on your shoes.
Your jacket.
Your scarf.
And your hat.
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up! ♫

 

'Rain rain go away'

 

Rain, rain, go away.
Come again another day.
DADDY wants to play.
Rain, rain, go away.

Rain, rain,
go away.
Come again another day.
MOMMY wants to play.
Rain, rain, go away.

Rain, rain,
go away.
Come again another day.
BROTHER wants to play.
Rain, rain, go away.

Rain, rain,
go away.
Come again another day.
SISTER wants to play.
Rain, rain, go away.

Rain, rain,
go away.
Come again another day.
BABY wants to play.
Rain, rain, go away.

Rain, rain,
go away.
Come again another day.
ALL THE FAMILY wants to play.
Rain, rain, go away. ♫


 

MAJ

'Move your legs and arms'

https://www.youtube.com/watch?v=CNMyh5OyfGE


 

Move your legs- poruszaj nogami

move them up and down- poruszaj nimi w górę i w dół

arms- ręce

all around- dookoła

FREEZE- bezruch

Wave- pomachaj

super slow- bardzo wolno

Lift your legs- podnoś nogi

NOW GO CRAZY- zaszalej

 

 

'BINGO'

https://www.youtube.com/watch?v=9mmF8zOlh_g

 

There was a farmer- był sobie farmer

had a dog- miał psa

Bingo was his name-o- nazywał się BINGO

Clap!- klaśnij

Pat your legs!- klepnij w nogi

Pat your tummy!- klepnij się po brzuchu

Pat your head!- -II- po głowie

Jump!- podskocz

'Move your legs and arms'


Move your legs, move them up and down
Move your arms, move them up and down
LEGS, ARMS
Move them all around
LEGS, ARMS
Move them all around and around
then you FREEZE
Move your legs, move them up and down
Move your arms, move them up and down
LEGS, ARMS
Move them all around
LEGS, ARMS
Move them then you FREEZE
Wave your arms
Wave them super slow
Lift your legs
Lift them super slow
NOW GO CRAZY
LEGS, ARMS
CRAZY LEGS AND ARMS
Go crazy going round and around
Then you FREEZE


 

'BINGO'

There was a farmer had a dog.
and Bingo was his name-o.
B-I-N-G-O B-I-N-G-O
B-I-N-G-O And Bingo was his name-o.

Clap!
There was a farmer had a dog.
and Bingo was his name-o.
*-I-N-G-O *-I-N-G-O
*-I-N-G-O And Bingo was his name-o.

Pat your legs!
There was a farmer had a dog
and Bingo was his name-o.
*-*-N-G-O *-*-N-G-O
*-*-N-G-O And Bingo was his name-o.

Pat your tummy!
There was a farmer had a dog
and Bingo was his name-o.
*-*-*-G-O *-*-*-G-O
*-*-*-G-O And Bingo was his name-o.

Pat your head!
There was a farmer had a dog
and Bingo was his name-o.
*-*-*-*-O *-*-*-*-O
*-*-*-*-O And Bingo was his name-o.

Jump!
There was a farmer had a dog
and Bingo was his name-o.
*-*-*-*-* *-*-*-*-*
*-*-*-*-* And Bingo was his name-o.

B-I-N-G-O B-I-N-G-O
B-I-N-G-O And Bingo was his name-o. ♫


 

CZERWIEC

'Big and small'

https://www.youtube.com/watch?v=h_7wV1OzTX8

 

BIG- duży

SMALL- mały

 

 

 

'Open shut them'

https://www.youtube.com/watch?v=RNUZBHlRH4Y

 

 

Open - otwórz

shut – zamknij

big - duży

small - mały

please- proszę

no, thank you- nie, dziękuję

fast - szybki

slow - wolny

loud- głośny

quiet -cichy

peek-a-boo- a kuku!

 

'Big and small'

BIG SMALL
BIG SMALL

Some things are very big

Some things are very small

You can se it everywhere

Just look around

it's not hard at all

 

What about this shining coin?

I'd say it's small

What about this shining coin?

Wow it's bigger than a house!

 

It must be BIG, SMALL

BIG SMALL

 

What about this really cute bird?

I'd say it's small

What about this cute bird?

Wow it's bigger than a plane!

BIG SMALL
BIG SMALL
BIG SMALL
BIG SMALL

 

'Open shut them'

Open shut them, open shut them.
Give a little clap, clap, clap.
Open shut them, open shut them.
Put them in your lap, lap, lap.

Big and small.
Big and small. Big and small.
Big, big, big, big, small, small, small.
Big and small. Big and small.
Big, big, big, big, small, small, small.

Please. No, thank you.
Please. No, thank you. Please. No, thank you.
Please, please, please, please. No thank you.
Please. No, thank you. Please. No, thank you.
Please, please, please, please. No thank you.

Fast and slow.
Fast and slow. Fast and slow.
Fast, fast, fast, fast, slow, slow, slow.
Fast and slow. Fast and slow.
Fast, fast, fast, fast, slow, slow, slow.

Loud and quiet.
Loud and quiet. Loud and quiet.
Loud, loud, loud, loud. Shh... Quiet.
Loud and quiet. Loud and quiet.
Loud, loud, loud, loud. Shh... Quiet.

Peek-a-boo.
Peek-a-boo. Peek-a-boo.
Peek-a, peek-a, peek-a-boo!
Peek-a-boo. Peek-a-boo.
Peek-a, peek-a, peek-a-boo! ♫

 

 

 

 

Rok szkolny 2017/2018

 

Nauka języka angielskiego dla dzieci w naszym przedszkolu.

 

 

 Od 1 września 2017 r. obowiązkowym programem nauczania języka obcego

zostały objęte wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola.

 

 

 Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem angielskim

odbywa się w grupach:


starszych: 5-6-latków 3 razy w tygodniu po 30 minut;

młodszych: 3-4-latków 2 razy w tygodniu po 30 minut.

 

 

 

 

Nowa podstawa programowa

 

Cel

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.

Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.

W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

 

Zadania przedszkola

Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka
językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

Aktywności wspierane u dzieci przedszkolnych uczących się języka obcego:

  • rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie;
  • uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych;
  • używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności;
  • powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie;
  • rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych,

        gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.

 

 

                                        

 

Rola zabawy w nauce języka obcego

 

Od dawna mówi się o roli zabawy w nauczaniu języków obcych.

Zabawa jest dla dziecka tym, czym dla dorosłego jest praca. Niby to świat wyobraźni, a dzieci uczestniczące w zabawie zanurzone są w nim bezgranicznie.

 

 

Zabawa ma jednak ogromny potencjał edukacyjny, ponieważ w jej trakcie:

  • dziecko nie boi się porażki i nie podlega ocenie dorosłego „sędziego”, wie, że nawet jeśli mu się coś nie uda, nie poniesie żadnej kary, nie boi się więc i angażuje w zabawę;
  • dziecko stawia czoła wyzwaniu i próbuje zrobić coś, czego nie umie, lub czego jeszcze nie próbowało; gdy to opanuje, przechodzi na następny poziom trudności;
  • dziecko szlifuje nabywane umiejętności, powtarzając je i ćwicząc, dopóki ich nie opanuje. Nie znaczy to jednak, że za każdym razem robi dokładnie to samo – wręcz przeciwnie, dzieci często doskonalą swoje umiejętności, modyfikując wykonywane czynności.

 

 

Jakie warunki powinniśmy zapewnić,

by umożliwić swobodną zabawę na zajęciach z języka obcego?

 

- Pozwalajmy dzieciom wybierać to, w co chcą się bawić: jeśli po raz kolejny chcą odtworzyć tę samą historyjkę (group storytelling), bawić się w sklep czy grać w bingo obrazkowe, pozwólmy im na to – warto raz na jakiś czas.

- Nie oceniajmy dzieci w trakcie zabawy i nie nagradzajmy ich za udział w niej czy za dobrze odegraną scenkę. Ocenę można postawić za wykonaną pracę.

- Nie poprawiajmy błędów językowych w trakcie swobodnej zabawy – to też element oceny. Warto zapamiętywać, z czym dzieci sobie nie radzą i wracać do tego po skończonej zabawie.

- Pozwólmy dzieciom puścić wodze fantazji: jeśli bawią się w sklep i ktoś chce kupić konia w sklepie ze zwierzętami domowymi.

- Pozwólmy dzieciom na modyfikacje zabaw, które już znają.

 

 

Przykładowe zabawy wykorzystywane

na zajęciach z języka angielskiego w przedszkolu

 

1. Kostka ze słówkami

Służy do nauki i utrwalania poznanego słownictwa. Dzieci siedzą na dywanie w kręgu. Kolejno każde z dzieci rzuca kostką i odpowiada na pytanie: What is this…?

2. Hot ball

Dzieci stoją w kręgu. Ustalamy hasło, np. red, na które nie wolno łapać piłki. Nauczyciel rzuca piłkę po kolei do każdego dziecka i wypowiada nazwy kolorów. Zadaniem dziecka jest złapanie piłki, powtórzenie nazwy koloru. Dziecko, które złapie piłkę na hasło red, przyklęka na jedno kolano, przy ponownym błędzie na drugie, jednak gdy odpowie dobrze, cofa swoje ruchy.

3. What’s missing?

Na tablicy lub na dywanie zaprezentowane są nowo poznane karty obrazkowe. Dzieci na polecenie Close your eyes! zamykają oczy – w tym momencie nauczyciel zakrywa jedną kartę. Na hasło Open your eyes! Dzieci otwierają oczy, wypowiadają nazwę przedmiotu, który znajduję się na zakrytej karcie.

4. Zabawa Simon says...Szymon mówi

Zabawa polega na wydawaniu poleceń, na które uczniowie reagują ruchem (metoda TPR). Mogą to być następujące polecenia:
Clap your hands
Hands up
Stamp your feet
Turn around
Jump
Dance (taniec w miejscu)
Stop (uczniowie zastygają w bezruchu)
Run (bieg w miejscu)
Sit down
Stand up

5. True or False ? 

Za pomocą liny dzielimy salę na dwie części: Yes i No. Podnosimy kartę z poznanym słówkiem i nazywamy go. Jeśli dzieci uważają, że poprawnie nazwaliśmy daną rzecz, przechodzą na stronę Yes, a jeśli myślą, że źle to na No.

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania przedszkolaki

 

 

 

 

Mamo, tato... to już wiemy!

 

WRZESIEŃ

Poznane piosenki:

Hello song

Hello to you, hello to you!

How are you?

Fine. Thank you.

 

Bye, bye song

It's time to say "good bye".

It's time to say "good bye".

Bye, bye, bye.

See you soon.

 

Zabawy ruchowe przy muzyce:

 

Time to make a circle.

 

https://www.youtube.com/watch?v=ALcL3MuU4xQ

 

Make a circle, big big big.
Small small small.
Big big big.
Make a circle, small small small.
Hello hello hello.

Make a circle, round and round.
Round and round.
Round and round.
Make a circle, round and round.
Hello hello hello.

Make a circle, up up up.
Down down down.
Up up up.
Make a circle, down down down.
Now sit down.

 

If you're happy

 

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw

 

If you're happy and you know it clap your hands
If you're happy and you know it clap your hands
If you're happy and you know it and you really want to show it,
If you're happy and you know it clap your hands

If you're happy and you know it stamp your feet
If you're happy and you know it stamp your feet
If you're happy and you know it and you really want to show it,
If you're happy and you know it stop your feet

If you're happy and you know it shout "Horray!"
If you're happy and you know it shout "Horray!"
If you're happy and you know it and you really want to show it,
If you're happy and you know it shout "Horray!"

If you're happy and you know it do all three
If you're happy and you know it do all three
If you're happy and you know it and you really want to show it,
If you're happy and you know it do all three.

 

Head, shoulders, knees and toes

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0

 

Head, shoulders, knees and toes,
Knees and toes.

Head, shoulders, knees and toes,
Knees and toes.

And eyes, and ears, and mouth,
And nose.

Head, shoulders, knees and toes,
Knees and toes.

 

Poznane zwroty i słownictwo:

 

Hello- witaj, cześć

Bye- bye- żegnaj, pa

Good morning- dzień dobry

Good bye- do widzenia

See you soon- Do zobaczenia wkrótce.

What's your name?- Jak masz na imię?

I'm.....- Jestem......

How are you?- Jak się masz?

I'm fine.- Mam się dobrze.

toy- zabawka

doll- lalka

ball- piłka

car- samochód

boat- łódka

bike- rower

train- pociąg

 

PAŹDZIERNIK
 

Poznane piosenki:

 

Leaves

Leaves are falling down,

red, yellow and brown- x2

Leaves are falling down,

leaves are falling down.

 

Leaves are on the ground,

red, yellow and brown.- x2

Leaves are on the ground,

leaves are on the ground.

 

Seven steps

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1, 2, 3, 4, 5, 6,
7
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

Zabawy ruchowe przy muzyce:

 

Open, close

 

https://www.youtube.com/watch?v=E_VcSQn73do

 

Show me your hands!

Open close,
Open close,
Everybody clap clap clap.
Open close,
Open close,
Everybody touch your eyes.
Eyes!

Open close,
Open close,
Everybody clap clap clap.
Open close,
Open close,
Everybody touch your ears.
Ears!

Open close,
Open close,
Everybody clap clap clap.
Open close,
Open close,
Everybody touch your nose.
Nose!

Open close,
Open close,
Everybody clap clap clap.
Open close,
Open close,
Everybody touch your arms.
Arms!

Open close,
Open close,
Everybody clap clap clap.
Open close,
Open close,
Everybody touch your knees.
Knees!

Open close,
Open close,
Everybody clap clap clap.
Open close,
Open close,
Everybody touch your head.
Good Job!

 

Poznane zwroty i słownictwo:

 

What is this?- Co to jest?

This is...- To jest ....

I like....- Lubię....

apple- jabłko

plum- śliwka

orange- pomarańcza

carrot- marchewka

onion- cebula

potatoe- ziemniak

leaf- liść/ leaves- liście

tree- drzewo

colour- kolory

red- czerwony

green- zielony

yellow- żółty

orange- pomarańczowy

brown- brązowy

blue- niebieski

one -1

two - 2

three - 3

four - 4

five - 5

six - 6

seven - 7

 

LISTOPAD

 

Poznane piosenki:

 

This is a house

This is a house, house, house.

This is a window, window.

This is a door, door, door.

This is a roof, roof, roof.

This is a house and I live inside.

And I live, and I live inside.

 

Let's go outside

Let's go outside.

Look at the sky.

The sky is grey,

It's a rainy day.

Let's go outside.

Look at the sky.

The sky is grey,

It's a windy day.

Let's go outside.

Look at the sky.

The sky is grey,

It's a cloudy day.

Let's go outside.

Look at the sky.

The sky is grey,

It's a foggy day.

 

Poznane zwroty i słownictwo:

 

house- dom

window- okno

door- drzwi

roof- dach

What's the weather like today?- Jaka dziś jest pogoda?

It's sunny- Jest słonecznie

It's rainy- Jest deszczowo

It's windy- Jest wietrznie

It's cloudy- Jest pochmurno

umbrella- parasol

raincoat- płaszcz przeciwdeszowy

wellies- kalosze

 

GRUDZIEŃ

 

Poznane zwroty i słownictwo:

 

hot - gorący

cold - zimny

long - wysoki

short - niski

small- mały

big - duży

snowman - bałwan

Santa - Mikołaj

Christmas tree - choinka

Merry Christmas! - Wesołych Świąt!

 

 

Poznane piosenki:

 

Hello reindeer

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZUi1YJVChpg

 

Hello reindeer, hello snowman,

hello Santa,

happy holidays.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Merry Christmas everyone's

lets singing ones again.

Hello reindeer, hello snowman,

hello Santa,

happy holidays.

Happy holidays!

 

                                                 

                                               STYCZEŃ

 

Poznane zwroty i słownictwo:

 

night - noc

day - dzień

sun - słońce

moon - księżyc

star - gwiazda

mummy - mama

daddy- tata

grandpa - dziadek

granny - babcia

I love my... - Kocham moją/mojego...

 

 

Poznane piosenki:

 

My family

 

1. This is my grandpa, this is my granny,

this is my daddy, this is my mummy.

I'm a little one and kiss everyone. x2

 

2. I love my grandpa, I love my granny,

I love my daddy, I love my mummy.

I'm a little one and kiss everyone. x2

 

Piosenkę można wykorzystać do zabawy paluszkowej -

w czasie odtwarzania piosenki dzieci zginają i prostują:

- kciuk, a następnie palec wskazujący,

- palec środkowy, potem serdeczny,

- mały palec, a następnie posyłają buziaka.

 

 

LUTY

 

 

Poznane zwroty i słownictwo:

 

winter - zima

snowman - bałwan

angel - anioł

snowball - kulka ze śniegu, śnieżka

Let's go! - Chodźmy!

shop - sklep

basketbasket

space - kosmos

rocket - rakieta 

 

Poznane piosenki:

 

Winter is fun

 

1. Winter is fun!

Let's make a snowman. x3

 

2. Winter is fun!

Let's make an angel. x3

 

3. Winter is fun!

Let's make a snowball. x3

 

MARZEC

 

Poznane zwroty i słownictwo:

 

spring - wiosna

bear - niedźwiedź

ladybird - biedronka

frog - żaba

butterfly - motyl

Poznane piosenki:

Spring is coming!

Spring is coming!

Wake up bears!

Wake up frogs!

Hello butterflies!

Hello ladybirds!

Hello to you!

KWIECIEŃ

Poznane zwroty i słownictwo:

Easter- Wielkanoc

Easter bunny - zajączek wielkanocny

chick - kurczątko

basket - koszyk

healthy food - zdrowa żywność

water - woda

juice - sok

Poznane piosenki:

Fluffy bunny

Fluffy bunny, fluffy bunny

fluffy chick, fluffy chick.

Fluffy bunny, fluffy bunny

fluffy chick, fluffy chick.

Jump in the basket

qui, gui, qui.

Jump in the basket

qui, gui, qui.

Zabawy ruchowe przy muzyce:

Sit down, stand up

1. Sit down, sit down,

sit down, sit down,

sit down, sit down,

clap, clap, clap.

2. Stand up, stand up,

stand up, stand up,

stand up, stand up,

stamp, stamp, stamp.

3. Sit and stand, sit and stand

clap, clap, clap,

stamp, stamp, stamp