Przedszkole Publiczne w Suszcu

 

Nawigacja

Rekrutacja 2017/2018

Ogłoszenia przetarg na żywność 2016 Ogłoszenia remonty Archiwum Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na 2016r.

Ogłoszenia i przetargi

Ogłoszenia przetarg na żywność 2016

 

Przetarg organizowany jest na zasadach określonych w kodeksie cywilnym

na dostawę mięsa, wędlin, konserw i wyrobów mięsnych

 w okresie od 4.01.2016r.-31.12.2016.

         Suszec, 14.12.2015r.

 

PP/343/2/12/2015

  (Znak  sprawy)

Ogłoszenie o przetargu

przetarg organizowany jest na zasadach określonych w kodeksie cywilnym

I. Organizator przetargu

Nazwa i adres Zamawiającego:

Przedszkole Publiczne w Suszcu ul. Św. Jana 70, 43-267 Suszec,              

woj. śląskie  tel. 32 2124 211, faks:  32 2124 211 , e-mail:przedszkole_w_suszcu@poczta.onet.pl,

adres strony internetowej: www.przedszkolesusze.edupage.org

II.  Przedmiot przetargu.

1. Dostawa produktów spożywczych dla Przedszkola Publicznego w Suszcu w 2016 r.”

2.  Zakres zamówienia:. Zakres przedmiotu zamówienia składa się z jednej części:

 1. Część I -  „Mięso, wędliny, konserwy i wyroby mięsne” -zgodnie z zał. 1A do ogłoszenia

3. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Część I (Mięso, wędliny, konserwy i wyroby mięsne) zamówienia - dostawy muszą:

 1. być odpowiedniej jakości – zgodnie z Polskimi Normami lub atestami wydanymi przez odpowiedni Zakład Higieny Weterynaryjnej, posiadający udokumentowane, wymagane prawem dopuszczenia do obrotu krajowego, aktualne atesty i certyfikaty (przy każdej dostawie należy dołączyć odpowiednie dokumenty),
 2. być dostarczane w sposób zapobiegający utracie walorów smakowych i odżywczych,
 3. być świeże (nie mrożone),
 4. spełniać wymogi norm sanitarnych, technologicznych i jakościowych oraz spełniać warunki wynikające z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 594) oraz Rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków

   spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. 2015 poz. 1256),

 5. być dostarczone w porcjach, których wielkość zależy od ilości zamawianej oraz wynika z podziału technologicznego półtusz wołowych, wieprzowych,
 6. wyroby wędliniarskie pakowane /vacum/ muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach i gramaturze producenta,
 7. wszystkie wędliny „luzem” jak i pakowane muszą być świeże o dobrym smaku, posiadać metkę producenta określającą termin przydatności do spożycia,
 8. być dostarczane w opakowaniach fabrycznych, odpowiednio oznakowanych, zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi, zabezpieczających przedmiot dostawy na czas transportu do magazynu Zamawiającego,
 9. być dostarczane w opakowaniach posiadających czytelne i trwałe oznaczenia zawierające:

  - nazwę asortymentu,

  - nazwę i adres producenta,

  - datę produkcji,

  - wagę,

  - datę przydatności do spożycia,

  - skład.

  4. Postanowienia dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:

 1. Dostarczone towary muszą spełniać obowiązujące wymagania i normy jakościowe zgodnie z wymaganiami zawartymi w Polskich Normach oraz prawie żywnościowym, a w szczególności ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 594), ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych  (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 678 ze zm.) oraz Rozporządzeniu z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup      środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu      oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia      zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. 2015 poz. 1256).
 2. Zamawiający dokonuje odbioru ilościowego i jakościowego dostarczonego towaru.  W przypadku braków ilościowych lub otrzymania produktów spożywczych o niewłaściwej jakości zdrowotnej czy handlowej, Zamawiający odmówi ich przyjęcia i złoży niezwłocznie w dniu dostawy - osobiście lub telefonicznie - reklamację, którą Wykonawca jest zobowiązany przyjąć. Wykonawca niezwłocznie wymienia towar złej jakości na towar dobrej jakości lub uzupełnia braki ilościowe pod rygorem natychmiastowego odstąpienia od umowy przez  Zamawiającego, przy czym odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od wymiany towaru lub uzupełnienia braków ilościowych w towarze już dostarczonym.
 3. Wykonawca zobowiązuje się odebrać i wymienić na własny koszt produkty spożywcze nie spełniające wymagań jakościowych  na wolne od wad, maksymalnie do 2 godzin od momentu zgłoszenia wady produktu przez dyrektora placówki lub upoważnionego pracownika. Wykonawca podpisuje odbiór żywności nie spełniającej wymagań.
 4. Wykonawca będzie realizował dostawy własnym transportem i na własne ryzyko. Każdy samochód, którym będzie dostarczana żywność musi posiadać aktualną decyzję Państwowego  Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do przewozu określonych produktów (art. spoż., warzywa, owoce, jaja, mięso i wędliny itp.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania stosownego dokumentu w momencie dostawy produktów. Żywność będzie dostarczana w pojemnikach Wykonawcy, spełniających wymogi sanitarne, za które nie będzie pobierał opłat. Zamawiający będzie zobowiązany do zwrotu pojemników Wykonawcy.
 5. Na potrzeby przeprowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty zostały określone ilościowo wielkości zamówień na poszczególne produkty spożywcze na cały rok 2016, na podstawie planowanej liczby dzieci korzystających z żywienia. Poszczególne ilości asortymentu zostały zawarte w załączniku 1A .  Podane ilości produktów w poszczególnych częściach są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu. Służyć one będą wyłącznie do porównania ofert oraz wybrania oferty najkorzystniejszej, tzn. że nie stanowią ostatecznej wielkości zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości dostaw. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych dostaw pomiędzy pozycjami w przedmiocie zamówienia z zastrzeżeniem, iż wartość umowy nie ulegnie zwiększeniu.
 6.  Dostawa żywności następować będzie na podstawie zamówień składanych Wykonawcy przez Zamawiającego telefonicznie, faksem lub osobiście, nie później niż na jeden dzień przed planowaną dostawą. Zamawiający każdorazowo wskaże zamawiane produkty oraz ich ilość.
 7. Ilości dostarczonego towaru oraz jego zgodność z zamówieniem zostanie sprawdzona przez przedstawicieli Zamawiającego przed wydaniem żywności.
 8. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać żywność bezpośrednio osobie upoważnionej przez Zamawiającego do odbioru i kontroli ilościowej i jakościowej. Nie dopuszcza się pozostawiania żywności przez Wykonawcę osobom nieupoważnionym. Taki wypadek traktowany będzie jako brak dostawy.
 9. Odbiór ilościowo-jakościowy dostarczonej żywności, będzie potwierdzany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
 10. Podstawą odbioru towaru będzie dokument wystawiony przez Wykonawcę potwierdzany przez Zamawiającego.
 11.  Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną/ne do realizację część/części zamówienia. Szczegółowy zakres zamówienia zawierają załączniki nr 1A do niniejszego ogłoszenia, stanowiące jednocześnie formularze ofertowe.

5. Informacje o szczególnych wymaganiach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia np. utrudnienia bądź szczególna ostrożność przy realizacji zamówienia (o ile dotyczy): nie dotyczy

6. Informacje dotyczące gwarancji lub praw autorskich (o ile dotyczy):

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości, ilości i trwałości dostarczonej żywności do daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia określonych na czytelnych etykietach.

7. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (tak/nie): tak Liczba części: 1

8. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (tak/nie):  nie

III  Termin realizacji  zamówienia: od 04.01.2016 r. do 31.12.2016r.

IV Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu spełnienia tych warunków

1.  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku  dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania -  związanych z przedmiotem zamówienia poprzez złożenie oświadczenia o posiadaniu tych uprawnień – załącznik nr 2 do ogłoszenia

2.  Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku  dotyczącego wiedzy i doświadczenia w sytuacji gdy wykaże wykonanie  w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie ciągłej przez okres minimum 10 miesięcy produktów spożywczych odpowiadających rodzajem i wartością części na którą Wykonawca składa ofertę. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wykazu  stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia

3. Potencjał techniczny:

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku dotyczącego dysponowania potencjałem technicznym  poprzez złożenie oświadczenia o dysponowaniu potencjałem technicznym – załącznik nr 2 do ogłoszenia

 1. Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia poprzez złożenie oświadczenia o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – załącznik nr 2 do ogłoszenia

5.  Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej poprzez złożenie oświadczenia – załącznik nr 2 do ogłoszenia

 

V Informacja o dokumentach jakie mają dostarczyć uczestnicy przetargu w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu:

 1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22. ust. 1, na podstawie art. 44 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - zał. Nr 2 do niniejszego ogłoszenia

 

VI Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym  wymaganiom:

1. Wykaz zrealizowanych dostaw – zał. Nr 4 do niniejszego ogłoszenia

VII  Inne wymagane dokumenty niż wymienione w rozdziale V i VI ogłoszenia:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności   gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, określonych w art. 24 ust 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych – zał. Nr 3

VIII Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów:

Oferty nieodrzucone oceniane zostaną wg kryterium:

Cena – 100 % 

Oferta zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium, dla każdej części oddzielnie.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w podanym kryterium.

Zamawiający dokona oceny ofert według następującego wzoru:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium (przypisując mu odpowiednio wagę procentową):

Cena: łączna wartość oferty brutto zł    -   100% ( na daną część zamówienia)

Do porównania i oceny ofert w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór:

Cena (Cn) – 100%

          najniższa łączna wartość badanej części brutto

Cn=  ----------------------------------------------------- x 100 pkt  x  waga kryterium

         łączna wartość badanej części brutto

 

 • Przyjmuje się, że 100%=1 pkt. i tak zostanie przeliczona  liczba punktów w kryterium cena
 • Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

   

  - Ocena zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium, dla każdej części oddzielnie.

  - Za najkorzystniejszą ofertę zastanie uznana ta oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w podanym kryterium.

  IX Umowa, informacje o istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy lub o ogólnych warunkach umowy lub o wzorze umowy:

 1. Zawarcie umowy w wyniku przetargu nastąpi z chwilą złożenia przez strony podpisów na osobnym dokumencie obejmującym jej treść.

  2. Istotne postanowienia umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.

  X Opis sposobu  obliczenia ceny oferty

   

  1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  2. Łączna cena oferty musi obejmować cały zakres zamówienia, określony w zapytaniu ofertowym. W cenie tej należy uwzględnić także  inne koszty o ile Oferent je przewiduje (np. koszty dojazdu, opłaty, ubezpieczenia itp.).

  3. Przy obliczaniu ceny należy uwzględnić, że cena będzie obowiązywać strony przez cały okres realizacji zamówienia.

  XI  Opis sposobu przygotowania oferty:

  1. Ofertę należy sporządzić i przedstawić organizatorowi przetargu w języku polskim w formie pisemnej w jednym egzemplarzu.

  2. Wzór Formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1  do niniejszego ogłoszenia.

  3. Formularz oferty i dokumenty, które sporządza Oferent muszą być podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) do zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Oferenta.
  W przypadku, gdy uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 lub z innego dokumentu załączonego do oferty, do oferty dodatkowo należy załączyć stosowne pełnomocnictwo (upoważnienie) podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) do zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Oferenta. Pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.01.2007 r., sygn. akt V Ca 85/07). Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba.

  4 . Do formularza oferty należy dołączyć wszystkie wskazane w ogłoszeniu dokumenty.

  5. Ofertę należy złożyć w trwale zabezpieczonym opakowaniu zaadresowanym
  na Zamawiającego. Na opakowaniu należy umieścić napis o treści: „Dostawa produktów spożywczych dla Przedszkola Publicznego w Suszcu w 2016 r.”

  Skutki zaadresowania koperty niezgodnie z powyższym opisem ponosi Oferent.

  6. Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dotarcia do miejsca składania

  ofert. Oferty, które wpłyną po upływie terminu składania ofert zostaną odrzucone.

  7. Do momentu upływu terminu składania ofert Oferent ma prawo do wycofania swojej oferty, bądź w celu rezygnacji z udziału w postępowaniu, bądź w celu jej modyfikacji (na przykład w wyniku uzyskanych wyjaśnień) i ponownego jej złożenia przed upływem terminu.

  XII  Miejsce  i termin składania ofert:

 

Termin składania ofert:  do 21.12.2015r., godz. 9:00 miejsce: Przedszkole Publiczne w Suszcu , ul. Św. Jana 70, 43-267 Suszec –sekretariat.

XIII Termin związania ofertą:  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

XIV Osoba/y uprawniona/e do kontaktu.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów w sprawach formalnych jest Maria Jaśniewska– intendent Przedszkola Publicznego w Suszcu , ul. Św. Jana 70,, tel. 32 21 24 211,  519 329 239.

XV Informacje dodatkowe:

 1. W uzasadnionych przypadkach, warunki przetargu mogą zostać odwołane lub zmienione przed terminem składania ofert.
 2. Zastrzega się, że przetarg może zostać odwołany.
 3.  Przetarg może zostać zamknięty bez dokonania wyboru, w szczególności w przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza, przekracza kwotę jaką można przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Postępowanie może zostać zamknięte bez wybrania którejkolwiek oferty i bez podania przyczyn.
 4. O wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru zawiadamia się niezwłocznie podmioty, które złożyły ofertę oraz na stronie internetowej   Zamawiającego
 5. Każdy  może złożyć tylko jedną ofertę.

  6.   Wszelkie wnioski, zawiadomienia, oświadczenia i informacje Organizator przetargu oraz  Oferenci przekazują pisemnie, faksem na nr 32 2124 211 lub drogą elektroniczną (e-mail: przedszkole_w_suszcu@poczta.onet.pl)

  7. Oferent może zwrócić się do Organizatora przetargu o wyjaśnienie treści ogłoszenia o przetargu. Organizator przetargu udzieli wyjaśnień jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

  8. Inne ustalenia………………………brak……………

   

   

  Załączniki:

   

  1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

  2.Część I _ „Mięso, wędliny, konserwy i wyroby mięsne” -zgodnie z zał. 1A do ogłoszenia

  3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  - załącznik  Nr 2

  4. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – załącznik Nr 3

          5. Wykaz zrealizowanych dostaw – załącznik Nr 4

         6. Istotne postanowienia umowy -  załącznik Nr 5  

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Suszc

Róża Dubiel

..………………………………………..

Podpis Kierownika  zamawiającego

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1. Zalacznik_Nr_1_FORMULARZ_OFERTOWY_MIESO.doc

2. Zal._1_mieso-_2016.doc

3.Zalacznik_Nr_2_OSWIADCZENIE_MIESO.doc

4.Zalacznik_Nr_3_OSWIADCZENIE_MIESO.docx

5.Zalacznik_Nr_4_WYKAZ_DOSTAW_MIESO.doc

6.Zalacznik_Nr_5-_UMOWA_MIESO.doc

 

Przetarg organizowany jest na zasadach określonych w kodeksie cywilnym

na dostawę zywnośći w okresie od 4.01.2016r.-31.12.2016.

 

         Suszec, 2.12.2015r.

PP/343/1/12/2015

  (Znak  sprawy)

 

Ogłoszenie o przetargu

przetarg organizowany jest na zasadach określonych w kodeksie cywilnym

 

I. Organizator przetargu

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

Przedszkole Publiczne w Suszcu ul. Św.Jana 70, 43-267 Suszec,              

woj. śląskie  tel. 32 2124 211, faks:  32 2124 211 , e-mail:przedszkole_w_suszcu@poczta.onet.pl,

adres strony internetowej: www.przedszkolesusze.edupage.org

 

II.  Przedmiot przetargu.

1. Dostawa produktów spożywczych dla Przedszkola Publicznego w Suszcu w 2016 r.”

2.  Zakres zamówienia:. Zakres przedmiotu zamówienia został podzielony na IV części:

1)Część I – „Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie„ – zgodnie z zał. 1A do ogłoszenia

2)Część II _ „Mięso, wędliny, konserwy i wyroby mięsne” -zgodnie z zał. 1B do ogłoszenia

3)Część III – „Drób” - zgodnie z zał. 1C do ogłoszenia

4)Część  IV -  „Produkty sypkie i różne produkty spożywcze, warzywa, owoce, mrożonki, ryby”

zgodnie z zał. 1D do ogłoszenia

3. Opis przedmiotu zamówienia:

1)Część I (Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie) zamówienia – dostawy muszą:

a)być odpowiedniej jakości – zgodnie z Polskimi Normami i normami branżowymi oraz aktualnymi atestami dopuszczającymi towar do obrotu,

b)być dostarczane w sposób zapobiegający utracie walorów smakowych i odżywczych,

c)być dostarczone w czystych i higienicznych pojemnikach,

d)być świeże, o dobrym smaku,

e)spełniać wymogi norm sanitarnych, technologicznych i jakościowych oraz spełniać warunki wynikające z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 594) oraz Rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (,

f)posiadać opakowania posiadające nadrukowaną informację o nazwie środka spożywczego, składzie, nazwie producenta, dacie przydatności do spożycia oraz wadze.

2) Część II (Mięso, wędliny, konserwy i wyroby mięsne) zamówienia - dostawy muszą:

a)być odpowiedniej jakości – zgodnie z Polskimi Normami lub atestami wydanymi przez odpowiedni Zakład Higieny Weterynaryjnej, posiadający udokumentowane, wymagane prawem dopuszczenia do obrotu krajowego, aktualne atesty i certyfikaty (przy każdej dostawie należy dołączyć odpowiednie dokumenty),

b)być dostarczane w sposób zapobiegający utracie walorów smakowych i odżywczych,

c)być świeże (nie mrożone),

d)spełniać wymogi norm sanitarnych, technologicznych i jakościowych oraz spełniać warunki wynikające z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 594) oraz Rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (,

e)być dostarczone w porcjach, których wielkość zależy od ilości zamawianej oraz wynika z podziału technologicznego półtusz wołowych, wieprzowych,

f)wyroby wędliniarskie pakowane /vacum/ muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach i gramaturze producenta,

g)wszystkie wędliny „luzem” jak i pakowane muszą być świeże o dobrym smaku, posiadać metkę producenta określającą termin przydatności do spożycia,

h)być dostarczane w opakowaniach fabrycznych, odpowiednio oznakowanych, zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi, zabezpieczających przedmiot dostawy na czas transportu do magazynu Zamawiającego,

i)być dostarczane w opakowaniach posiadających czytelne i trwałe oznaczenia zawierające:

- nazwę asortymentu,

- nazwę i adres producenta,

- datę produkcji,

- wagę,

- datę przydatności do spożycia,

- skład.

3) Część III (Drób) zamówienia -  dostawy muszą:

a)być odpowiedniej jakości – zgodnie z Polskimi Normami lub atestami wydanymi przez odpowiedni Zakład Higieny Weterynaryjnej, posiadający udokumentowane, wymagane prawem dopuszczenia do obrotu krajowego, aktualne atesty i certyfikaty (przy każdej dostawie należy dołączyć odpowiednie dokumenty),

b)być dostarczane w sposób zapobiegający utracie walorów smakowych i odżywczych,

c)być świeże (nie mrożone),

d)spełniać wymogi norm sanitarnych, technologicznych i jakościowych oraz spełniać warunki wynikające z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 594) oraz Rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (,

e)być dostarczone w porcjach, których wielkość zależy od ilości zamawianej oraz wynika z podziału technologicznego drobiu,

f) być dostarczone w czystych i higienicznych pojemnikach

4) Część IV (Pozostałe produkty spożywcze) zamówienia  - dostawy muszą:

a)być odpowiedniej jakości – zgodnie z Polskimi Normami i normami branżowymi oraz aktualnymi atestami dopuszczającymi towar do obrotu,

b)być dostarczane w sposób zapobiegający utracie walorów smakowych i odżywczych produktów,

c)być dostarczone w czystych i higienicznych pojemnikach,

d)być świeże, o dobrym smaku, 

e)spełniać wymogi norm sanitarnych, technologicznych i jakościowych oraz spełniać warunki wynikające z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 594) oraz Rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (,

f)posiadać opakowania z nadrukowaną informacją o nazwie środka spożywczego, składzie, nazwie producenta, dacie przydatności do spożycia oraz wadze,

a)mrożonki powinny być: - pakowanie zewnętrzne - karton + opakowanie wewnętrzne folia, trwale i prawidłowo oznakowane w języku polskim zarówno na opakowaniu zewnętrznym jak i folii, czyste, nie uszkodzone, temperatura surowca w momencie przyjęcia min - 18 º C, nie oblodzone, bez trwałych zlepieńców, bez zapachów i posmaków obcych dla danego asortymentu, - niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy.

a)warzywa i owoce powinny być: świeże, czyste, zdrowe, bez uszkodzeń mechanicznych i oznak zwiędnięcia, wolne od zanieczyszczeń chemicznych, wolne od obcych zapachów i smaków, pleśni, zmian gnilnych, bez oznak wyrośnięcia, gnicia, uszkodzenia przez szkodniki, mróz lub słońce, właściwie obcięte, typowe w kształcie

b)mrożonki powinny być: - pakowanie zewnętrzne - karton + opakowanie wewnętrzne folia, trwale i prawidłowo oznakowane w języku polskim zarówno na opakowaniu zewnętrznym jak i folii, czyste, nie uszkodzone, temperatura surowca w momencie przyjęcia min - 18 º C - owoce lub warzywa jednolite odmianowo, w stanie dojrzałości konsumpcyjnej, czyste, sypkie, nie oblodzone, bez trwałych zlepieńców, bez zapachów i posmaków obcych dla danego asortymentu, - smak i zapach delikatny, niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy, - barwa typowa dla danego gatunku i odmiany, jednolita w partii ( z wyjątkiem mieszanek) - owoce i warzywa zdrowe, bez uszkodzeń spowodowanych przez choroby i szkodniki - brak zanieczyszczeń chemicznych, brak oznak i obecności pleśni, brak zanieczyszczeń mikrobiologicznych i bakterii chorobotwórczych

4. Postanowienia dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:

 1. Dostarczone towary muszą spełniać obowiązujące wymagania i normy jakościowe zgodnie z wymaganiami zawartymi w Polskich Normach oraz prawie żywnościowym, a w szczególności ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 594), ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 678 ze zm.) oraz Rozporządzeniu z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. 2015 poz. 1256).
 2. Zamawiający dokonuje odbioru ilościowego i jakościowego dostarczonego towaru.  W przypadku braków ilościowych lub otrzymania produktów spożywczych o niewłaściwej jakości zdrowotnej czy handlowej, Zamawiający odmówi ich przyjęcia i złoży niezwłocznie w dniu dostawy - osobiście lub telefonicznie - reklamację, którą Wykonawca jest zobowiązany przyjąć. Wykonawca niezwłocznie wymienia towar złej jakości na towar dobrej jakości lub uzupełnia braki ilościowe pod rygorem natychmiastowego odstąpienia od umowy przez  Zamawiającego, przy czym odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od wymiany towaru lub uzupełnienia braków ilościowych w towarze już dostarczonym.
 3. Wykonawca zobowiązuje się odebrać i wymienić na własny koszt produkty spożywcze nie spełniające wymagań jakościowych  na wolne od wad, maksymalnie do 2 godzin od momentu zgłoszenia wady produktu przez dyrektora placówki lub upoważnionego pracownika. Wykonawca podpisuje odbiór żywności nie spełniającej wymagań.
 4. Wykonawca będzie realizował dostawy własnym transportem i na własne ryzyko. Każdy samochód, którym będzie dostarczana żywność musi posiadać aktualną decyzję Państwowego  Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do przewozu określonych produktów (art. spoż., warzywa, owoce, jaja, mięso i wędliny itp.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania stosownego dokumentu w momencie dostawy produktów. Żywność będzie dostarczana w pojemnikach Wykonawcy, spełniających wymogi sanitarne, za które nie będzie pobierał opłat. Zamawiający będzie zobowiązany do zwrotu pojemników Wykonawcy.
 5. Na potrzeby przeprowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty zostały określone ilościowo wielkości zamówień na poszczególne produkty spożywcze na cały rok 2016, na podstawie planowanej liczby dzieci korzystających z żywienia. Poszczególne ilości asortymentu zostały zawarte w załącznikach 1A do 1D.  Podane ilości produktów w poszczególnych częściach są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu. Służyć one będą wyłącznie do porównania ofert oraz wybrania oferty najkorzystniejszej, tzn. że nie stanowią ostatecznej wielkości zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości dostaw. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych dostaw pomiędzy pozycjami w przedmiocie zamówienia z zastrzeżeniem, iż wartość umowy nie ulegnie zwiększeniu.
 6.  Dostawa żywności następować będzie na podstawie zamówień składanych Wykonawcy przez Zamawiającego telefonicznie, faksem lub osobiście, nie później niż na jeden dzień przed planowaną dostawą. Zamawiający każdorazowo wskaże zamawiane produkty oraz ich ilość.
 7. Ilości dostarczonego towaru oraz jego zgodność z zamówieniem zostanie sprawdzona przez przedstawicieli Zamawiającego przed wydaniem żywności.
 8. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać żywność bezpośrednio osobie upoważnionej przez Zamawiającego do odbioru i kontroli ilościowej i jakościowej. Nie dopuszcza się pozostawiania żywności przez Wykonawcę osobom nieupoważnionym. Taki wypadek traktowany będzie jako brak dostawy.
 9. Odbiór ilościowo-jakościowy dostarczonej żywności, będzie potwierdzany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
 10. Podstawą odbioru towaru będzie dokument wystawiony przez Wykonawcę potwierdzany przez Zamawiającego.
 11.  Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną/ne do realizację część/części zamówienia. Szczegółowy zakres zamówienia zawierają załączniki nr 1A – 1D do niniejszego ogłoszenia, stanowiące jednocześnie formularze ofertowe.

5. Informacje o szczególnych wymaganiach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia np. utrudnienia bądź szczególna ostrożność przy realizacji zamówienia (o ile dotyczy): nie dotyczy

6. Informacje dotyczące gwarancji lub praw autorskich (o ile dotyczy):

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości, ilości i trwałości dostarczonej żywności do daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia określonych na czytelnych etykietach.

7. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (tak/nie): tak Liczba części: 4

8. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (tak/nie):  nie

III  Termin realizacji  zamówienia: od 04.01.2016 r. do 31.12.2016r.

IV Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu spełnienia tych warunków

1.  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku  dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania -  związanych z przedmiotem zamówienia poprzez złożenie oświadczenia o posiadaniu tych uprawnień załącznik nr 2 do ogłoszenia

2.  Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku  dotyczącego wiedzy i doświadczenia w sytuacji gdy wykaże wykonanie  w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie ciągłej przez okres minimum 10 miesięcy produktów spożywczych odpowiadających rodzajem i wartością części na którą Wykonawca składa ofertę. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wykazu  stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia

3. Potencjał techniczny:

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku dotyczącego dysponowania potencjałem technicznym  poprzez złożenie oświadczenia o dysponowaniu potencjałem technicznym – załącznik nr 2 do ogłoszenia

4.Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia poprzez złożenie oświadczenia o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – załącznik nr 2 do ogłoszenia

5.  Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej poprzez złożenie oświadczenia – załącznik nr 2 do ogłoszenia

V Informacja o dokumentach jakie mają dostarczyć uczestnicy przetargu w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu:

1.Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22. ust. 1, na podstawie art. 44 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - zał. Nr 2 do niniejszego ogłoszenia

VI Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym  wymaganiom:

1. Wykaz zrealizowanych dostaw – zał. Nr 4 do niniejszego ogłoszenia

VII  Inne wymagane dokumenty niż wymienione w rozdziale V i VI ogłoszenia:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności   gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, określonych w art. 24 ust 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych – zał. Nr 3

VIII Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów:

Oferty nieodrzucone oceniane zostaną wg kryterium:

Cena – 100 % 

Oferta zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium, dla każdej części oddzielnie.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w podanym kryterium.

Zamawiający dokona oceny ofert według następującego wzoru:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium (przypisując mu odpowiednio wagę procentową):

Cena: łączna wartość oferty brutto zł    -   100% ( na daną część zamówienia)

Do porównania i oceny ofert w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór:

Cena (Cn) – 100%

 

          najniższa łączna wartość badanej części brutto

Cn=  ----------------------------------------------------- x 100 pkt  x  waga kryterium

         łączna wartość badanej części brutto

 

-Przyjmuje się, że 100%=1 pkt. i tak zostanie przeliczona  liczba punktów w kryterium cena

-Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

- Ocena zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium, dla każdej części oddzielnie.

- Za najkorzystniejszą ofertę zastanie uznana ta oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w podanym kryterium.

IX Umowa, informacje o istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy lub o ogólnych warunkach umowy lub o wzorze umowy:

1.Zawarcie umowy w wyniku przetargu nastąpi z chwilą złożenia przez strony podpisów na osobnym dokumencie obejmującym jej treść.

2. Istotne postanowienia umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.

X Opis sposobu  obliczenia ceny oferty

1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Łączna cena oferty musi obejmować cały zakres zamówienia, określony w zapytaniu ofertowym. W cenie tej należy uwzględnić także  inne koszty o ile Oferent je przewiduje (np. koszty dojazdu, opłaty, ubezpieczenia itp.).

3. Przy obliczaniu ceny należy uwzględnić, że cena będzie obowiązywać strony przez cały okres realizacji zamówienia.

XI  Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Ofertę należy sporządzić i przedstawić organizatorowi przetargu w języku polskim w formie pisemnej w jednym egzemplarzu.

2. Wzór Formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1  do niniejszego ogłoszenia.

3. Formularz oferty i dokumenty, które sporządza Oferent muszą być podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) do zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Oferenta.
W przypadku, gdy uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 lub z innego dokumentu załączonego do oferty, do oferty dodatkowo należy załączyć stosowne pełnomocnictwo (upoważnienie) podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) do zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Oferenta. Pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.01.2007 r., sygn. akt V Ca 85/07). Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba.

4 . Do formularza oferty należy dołączyć wszystkie wskazane w ogłoszeniu dokumenty.

5. Ofertę należy złożyć w trwale zabezpieczonym opakowaniu zaadresowanym
na Zamawiającego. Na opakowaniu należy umieścić napis o treści: „Dostawa produktów spożywczych dla Przedszkola Publicznego w Suszcu w 2016 r.”

Skutki zaadresowania koperty niezgodnie z powyższym opisem ponosi Oferent.

6. Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dotarcia do miejsca składania

ofert. Oferty, które wpłyną po upływie terminu składania ofert zostaną odrzucone.

7. Do momentu upływu terminu składania ofert Oferent ma prawo do wycofania swojej oferty, bądź w celu rezygnacji z udziału w postępowaniu, bądź w celu jej modyfikacji (na przykład w wyniku uzyskanych wyjaśnień) i ponownego jej złożenia przed upływem terminu.

XII  Miejsce  i termin składania ofert:

Termin składania ofert:  do 11.12.2015r., godz. 9:00 miejsce: Przedszkole Publiczne w Suszcu ,

ul. Św. Jana 70, 43-267 Suszec –sekretariat.

XIII Termin związania ofertą:  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

XIV Osoba/y uprawniona/e do kontaktu.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów w sprawach formalnych jest Maria Jaśniewska– intendent Przedszkola Publicznego w Suszcu , ul. Św.Jana 70,, tel. 32 21 24 211,  519 329 239.

XV Informacje dodatkowe:

1.W uzasadnionych przypadkach, warunki przetargu mogą zostać odwołane lub zmienione przed terminem składania ofert.

2.Zastrzega się, że przetarg może zostać odwołany.

3. Przetarg może zostać zamknięty bez dokonania wyboru, w szczególności w przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza, przekracza kwotę jaką można przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Postępowanie może zostać zamknięte bez wybrania którejkolwiek oferty i bez podania przyczyn.

4.O wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru zawiadamia się niezwłocznie podmioty, które złożyły ofertę oraz na stronie internetowej   Zamawiającego

5.Każdy  może złożyć tylko jedną ofertę.

6.   Wszelkie wnioski, zawiadomienia, oświadczenia i informacje Organizator przetargu oraz  Oferenci przekazują pisemnie, faksem na nr 32 2124 211 lub drogą elektroniczną (e-mail: przedszkole_w_suszcu@poczta.onet.pl)

7. Oferent może zwrócić się do Organizatora przetargu o wyjaśnienie treści ogłoszenia o przetargu. Organizator przetargu udzieli wyjaśnień jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert

 

8. Inne ustalenia………………………brak………………………………………………………..

Załączniki:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2.Część I – „Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie„ – zgodnie z zał. 1A do ogłoszenia

3.Część II _ „Mięso, wędliny, konserwy i wyroby mięsne” -

zgodnie z zał. 1B do ogłoszenia

4.Część III – „Drób” - zgodnie z zał. 1C do ogłoszenia

5.Część V – „ Pozostałe produkty spożywcze” - zgodnie z zał. 1D do ogłoszenia

7. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  - załącznik  Nr 2

8. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, określonych w art. 24

    ust 1 ustawy – załącznik Nr 3

9. Wykaz zrealizowanych dostaw – załącznik Nr 4

10. Istotne postanowienia umowy -  załącznik Nr 5  

 

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Suszcu

Róża Dubiel

..………………………………………..

Podpis Kierownika  zamawiającego

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA O PRZETARGU:

Zalacznik_Nr_1_FORMULARZ_OFERTOWY.doc

Zal._A_PIECZYWO(1).doc

Zal._B__MIESO.doc

Zal._C_DROB(1).doc

Zal._D_ROZNE(1).doc

Zalacznik_Nr_2_OSWIADCZENIE.doc

Zalacznik_Nr_3_OSWIADCZENIE.docx

Zalacznik_Nr_4_WYKAZ_DOSTAW.doc

Zalacznik_Nr_5-_UMOWA.doc